CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

 •     
 •     
 •     

Font Size

Cpanel

Danh sách sinh viên nhận học bổng Tấm Lòng Vàng năm 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

----------------------

Số:  105/KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

------------------------------------

Cần Thơ, ngày 30 tháng 03 năm  2016

 

THÔNG BÁO

V/v nhận học bổng tấm lòng vàng

 

Khoa Kinh tế đã tổng hợp và xét chọn hồ sơ của sinh viên xin trợ cấp học bổng Tấm lòng vàng của Khoa năm 2016;

Nay Khoa thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng Tấm lòng vàng năm 2016, cụ thể như sau:

 

TT

MSSV

Họ và tên

Lớp

Học bổng

 1.  

B1302928

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

KT1320A1

TLV

 1.  

B1302160

Lê Quang Tuấn

KT1322A2

TLV

 1.  

B1308137

Nguyễn Thanh Năng

KT1323A2

TLV

 1.  

B1309329

Lương Trần Tâm Thảo

KT1390A1

TLV

 1.  

B1402850

Nguyễn Trần Cẩm Vân

KT1420A2

TLV

 1.  

B1308095

Nguyễn Ngọc Danh

KT1323A2

TLV

 1.  

B1403076

Trần Ngọc Xứng

KT1423A1

TLV

 1.  

B1411832

Từ Thị Mềm

KT1423A3

TLV

 1.  

B1302617

Trần Cẩm Hừng

KT1321A1

TLV

 1.  

B1401906

Nguyễn Thị Yến Nhi

KT1422A1

TLV

 1.  

B1302954

Nguyễn Chí Công

KT13V5A1

TLV

 1.  

B1412287

Phạm Thị Thùy Trang

KT1490A2

TLV

 1.  

B1411828

Trần Thị Ánh Minh

KT1423A3

TLV

 1.  

B1302843

Nguyễn Thị Giàu

KT1320A2

TLV

 1.  

B1402013

Nguyễn Văn Tý

KT1422A2

TLV

 1.  

B1308101

Dương Thị Hồng Đào

KT1323A2

TLV

 1.  

B1308195

Nguyễn Bảo Trang

KT1323A2

TLV

 1.  

B1302918

Trương Thịch Bích Trâm

KT1320A1

TLV

 1.  

B1303051

Võ Nguyên Trinh

KT13V5A1

TLV

 1.  

B1302158

Phạm Thị Diễm Trinh

KT1322A2

TLV

 1.  

B1411807

Huỳnh Văn Đông

KT1423A1

TLV

 1.  

B1411941

Bùi Huy Phụng

KT1423A4

TLV

 1.  

B1403264

Nguyễn Thị Thanh Trúc

KT1490A2

TLV

 1.  

B1302184

Phạm Thị Ngọc Hân

KT13W2A1

TLV

 1.  

B1411928

Trần Vũ Trúc Ly

KT1423A4

TLV

 

Đề nghị các em sinh viên có mặt tại Hội trường Khoa vào lúc 9g00 ngày 31/03/2016.

Trường  hợp sinh viên vắng mặt Khoa sẽ không tiếp nhận và xử lý.

 P. TRƯỞNG KHOA

đã ký

Lưu Thanh Đức Hải

  Nơi nhận:

- Niêm yết SV;

- Lưu VP.