CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

 •     
 •     
 •     

Font Size

Cpanel

Thông báo v/v thu học phí các lớp học lại hệ VLVH HK hè năm 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

-------------

                              Số:         /KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

------------------------

Cần Thơ, ngày  12  tháng  06  năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v thu học phí các lớp học lại hệ VLVH HK hè năm học 2016 – 2017

 

 1. Quy trình thực hiện
 • Sinh viên tải mẫu đơn xin học lại trên web Trung tâm liên kết,
 • Liên hệ đơn vị liên kết xin xác nhận vào đơn học lại,
 • Sinh viên gửi đơn xin học lại trực tiếp tại TTLK Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ để được hướng dẫn thủ tục đóng tiền học phí.

 

 1. Học phí và số tín chỉ quy định
 • Học phí mỗi tín chỉ là 270.000đ. Sinh viên phải đóng học phí trước khi học phần bắt đầu ít nhất 3 ngày.
 • Số tín chỉ tối đa sinh viên có thể đăng ký là 8 tín chỉ.

 

 1. Thời gian học và địa điểm học
 • Khoa Kinh tế sẽ bắt đầu giảng dạy vào 17/06/2017. Sinh viên phải theo dõi lịch học và lịch thi để tránh trường hợp đăng ký trùng lịch.
 • Địa điểm học tại Khoa Kinh tế và Khoa Dự bị Dân tộc.
 1. Lịch học

 

TT

MSHP

Tên học phần

TC

Buổi

Lịch

CBGD

Phòng

Khoa

1

KT106

Nguyên lý kế toán

3

S, C, T

09.07;

15.07 đến 16.07

Phan Thị Ánh Nguyệt

102/KT

Kinh tế

2

KT105

Toán kinh tế

3

S, C, T

01.07 đến 02.07;
08.07

Nguyễn Ngọc Lam

102/KT

Kinh tế

3

KT330

Thuế

3

T

26.06 đến 05.07

Nguyễn Thị Kim Phượng

201/DB

Dự bị dân tộc

4

KT393

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

T

06.07 đến 15.07

Phạm Phát Tiến

201/DB

Dự bị dân tộc

5

KT320

Mô hình toán trong kinh doanh

3

S, C, T

17.06 đến 18.06;
25.06

Phan Thị Ngọc Khuyên

102/KT

Kinh tế

 

TRƯỞNG KHOA

Nơi nhận

 • Trung tâm Liên kết
 • Phòng Tài vụ
 • Lưu VT