CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Thông báo V/v Kế hoạch bảo vệ luận văn tốt nghiệp hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2016-2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

-------------------

Số:   138    /KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

----------------------

Cần Thơ, ngày 5  tháng  5  năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Kế hoạch bảo vệ luận văn tốt nghiệp hệ chính quy

 học kỳ 2, năm học 2016-2017

           

Thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp hệ chính quy, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017, Khoa thông báo đến giáo viên hướng dẫn và sinh viên về việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1.Sinh viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngày từ 10/5/2017 đến 12/5/2017 (sáng bắt đầu 7g30  và chiều 13g30).

2. Hội đồng bảo vệ được bố trí tại các Bộ môn và Hội trường  Khoa Kinh tế;

3. Danh sách thứ tự và địa điểm sinh viên bảo vệ luận văn sẽ được niêm yết vào ngày 5/5/2017.

Để việc tổ chức báo cáo luận văn tốt nghiệp hệ chính qui học kỳ 2, năm học 2016-2017 được hoàn thành tốt, Khoa đề nghị thực hiện một số công việc sau:

Nội dung công việc

Người phụ trách

 

 

 

 

Thời gian bảo vệ và

địa điểm mượn thiết bị trong thời gian bảo vệ

Thời gian bảo vệ:

Đợt 1: ngày 10/5/2017:

- Tất cả các Bộ môn: 9 Bộ môn và Hội trường Khoa.

Đợt 2: ngày 11/5/2017.

- Tất cả các Bộ môn: 9 Bộ môn và Hội trường Khoa.

Đợt 3: ngày 12/5/2017.

- Tất cả các Bộ môn: 9 Bộ môn và Hội trường Khoa.

Hỗ trợ thiết bị và địa điểm bảo vệ:

- Các tổ bố trí tại bộ môn: Trưởng bộ môn chịu trách nhiệm cử người liên hệ trực mở và đóng cửa trong thời gian bảo vệ.

- Hội Trường, các tổ liên hệ  (Cô Ngọc Vân, Thầy Tân) Văn phòng Khoa để mượn máy tính, Projector đã có cố định sẵn.

- Các tổ bảo vệ tại các Bộ môn: Văn Phòng sẽ lắp máy tính cố định trong thời gian bảo vệ.

Chuẩn bị địa điểm bảo vệ

- Sinh viên ở các tổ chịu trách nhiệm liên hệ với các Bộ môn và nhân viên quản lý  phòng học chuẩn bị bàn ghế phục vụ các tổ bảo vệ.

Hỗ trợ kỹ thuật, thiết bị phục vụ.

 Lê Thị Ngọc Vân, Huỳnh Phú Tân chịu trách nhiệm trong thời gian bảo vệ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh đề nghị liên hệ Chủ tịch hội đồng (Thầy Võ Thành Danh) hoặc Thư ký hội đồng (Cô Lê Kim Thanh) để được hỗ trợ kịp thời.

TRƯỞNG KHOA

( Đã ký)

VÕ THÀNH DANH

 

Nơi nhận:                                                                                           

  • GVHD
  • Niêm yết;
  • Lưu VP.