CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Thông báo v/v xét điểm rèn luyện học kỳ 2 đợt 2, năm học 2016 – 2017 (các khóa còn lại)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

----------------------

Số: 210/KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

--------------------------------

Cần Thơ, ngày 28 tháng 06 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc xét điểm rèn luyện học kỳ 2 đợt 2, năm học 2016 – 2017

(các khóa còn lại)

 

            Căn cứ theo công văn số 1780/QĐ-ĐHCT của Trường Đại học Cần Thơ ngày 1/12/2008 về việc ban hành Bảng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên;

            Căn cứ theo kế hoạch của Phòng Công tác sinh viên về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2, năm học 2016-2017;

Khoa Kinh tế thông báo đến Cố vấn học tập, Ban cán sự, sinh viên các lớp quy trình xét điểm rèn luyện, cụ thể như sau:

I. Trách nhiệm của lớp:

 - Từ ngày 29/06 – 03/07/2017: Ban cán sự lớp nhận phiếu đánh giá điểm rèn luyện tại Văn Phòng Khoa.

- Từ ngày 30/06 – 26/07/2017: Cố vấn học tập và sinh viên tiến hành đánh giá điểm rèn luyện. Ban cán sự lớp nhập kết quả xét điểm rèn luyện (Cố vấn học tập đã xác nhận vào phiếu đánh giá điểm rèn luyện) vào file danh sách các khóa (Web Khoa Kinh Tế) và BCS lớp không được thay đổi kiểu chữ và thứ tự đã được định dạng sẵn, BCS sắp xếp phiếu ĐRL theo MSSV.

- Từ ngày 27/07 và 31/07/2017: Sinh viên phản hồi điểm rèn luyện cho CVHT nếu có thắc mắc, khiếu nại.

II. Trách nhiệm CVHT:

- Từ 31/07 – 01/08/2017: CVHT nộp file (đã nhập điểm rèn luyện)  theo địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Chú ý:

+ Tên file phải ghi rõ mã số lớp, MSSV sinh viên nhập điểm.

VD: KT1221A1_b120020

+ CVHT phải điền đầy đủ lý do CVHT trừ điểm sinh viên vào ô ghi chú.

- Từ ngày 31/07 – 01/08/2017: CVHT nộp phiếu đánh giá điểm rèn luyện, biên bản họp lớpdanh sách tổng hợp những sinh viên phản hồi điểm cho Cô Nguyễn Thị Kim Phượng (Thư Viện Khoa). Trường hợp CVHT không nộp phiếu đánh giá Khoa sẽ không công nhận điểm cho lớp.

III. Trách nhiệm Khoa:

- Từ ngày 01/08 – 02/08/2017: Khoa niêm yết danh sách điểm rèn luyện dự kiến.

- Ngày 03/08/2017: Hội đồng Khoa tiến hành xét điểm rèn luyện.

- Ngày 08/08/2017: Khoa niêm yết danh sách kết quả điểm rèn luyện đối với sinh viên có thắc mắc, khiếu nại và nộp điểm rèn luyện cho Phòng Công tác sinh viên.

Đề nghị Cố vấn học tập, sinh viên các lớp thực hiện theo đúng thời gian qui định trên, mọi trường hợp chậm trễ sẽ không được giải quyết.

 

Ghi chú: Lớp sẽ không đánh giá điểm rèn luyện đối với sinh viên học bằng đại học thứ 2. Điểm rèn luyện của những sinh viên này được tính quy đổi bằng 0- xếp loại trung bình (đủ điều kiện tốt nghiệp).

Các trường hợp gửi nhầm file điểm, sai điểm, SV và CVHT phải gặp trực tiếp cô Phượng để điều chỉnh trong vòng 2 ngày kể từ 08/08/2017 đến 16h00 09/08/2017.

File nhập điểm rèn luyện HK2, 2016-2017...

 

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

Võ Thành Danh

    Nơi nhận:  

  • CVHT;
  • Sinh viên;
  • Lưu VP.