CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Thông báo V/v đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

-----------------------

                            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

Cần Thơ, ngày  3  tháng  7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018

 

            Để thuận tiện cho đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018, Khoa thông báo đến các sinh viên một số nội dung có liên quan, cụ thể như sau:

TT

Tên học phần

MHP

TC

Sinh viên lưu ý khi đăng ký

1

Phương pháp NC trong kế toán và tài chính

KT126

2

- Nhóm 1 và nhóm 2: các ngành đăng ký: Kế toán và Kiểm toán

- Nhóm 3:  SV ngành Tài chính – Ngân hàng

Đề nghị các em sinh viên thuộc đối tượng trên xem kế hoạch của Khoa để đăng ký học phần cho phù hợp, nếu có vấn đề khó khăn đề nghị các em liên hệ Cô Thanh – Văn Phòng Khoa để được hỗ trợ.     

 

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

VÕ THÀNH DANH

Nơi nhận:

- Niêm yết SV

- Lưu VP.