CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Thông báo Thời gian họp với Trưởng Bộ môn về việc thực hiện seminar KT241

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cần Thơ, ngày 5 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Thời gian họp với Trưởng Bộ môn về việc thực hiện seminar KT 241

                    

            Theo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018,  Khoa thông báo đến các em sinh viên có đăng ký seminar KT241 Ngành Kinh tế nông nghiệp họp với Trưởng Bộ môn, cụ thể như sau:

 

TT

Mã học phần

Tên học phần

Thời gian họp

Địa điểm họp

1

KT241

Seminar Kinh tế nông nghiệp

16h00 ngày 6/9/2017

(chiều thứ tư)

Phòng 101/KT

 

Đề nghị các em sinh viên có đăng ký học phần trên đến tham dự họp theo đúng thời gian và địa điểm như thông báo.

 

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

VÕ THÀNH DANH

     Nơi nhận:

  • Sinh viên
  • BM có liên quan.