CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

 •     
 •     
 •     

Font Size

Cpanel

Tiêu chuẩn 13 - Lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan

Các tiêu chí (01)

Các trường đại học được khuyến khích xây dựng cơ chế thường xuyên tự đánh giá chương trình học và học phần, với sự tham gia của tất cả mọi đối tượng có liên quan (lãnh đạo nhà trường, nhà tuyển dụng, sinh viên, cựu sinh viên, v.v.).

Giải thích

Chúng ta cần xác định chất lượng “là sự đạt được các mục tiêu và mục đích”. Khi xây dựng các mục tiêu, chúng ta phải quan tâm đến yêu cầu của tất cả các đối tượng có liên quan. Điều này nghĩa là chúng ta phải tự hỏi các đối tượng của chúng ta có hài lòng không. Để đạt được điều này, chúng ta cần xây dựng một hệ thống phản hồi hiệu quả.

Câu hỏi

 • Nhà trường có một hệ thống giám sát hoạt động hiệu quả không? Chẳng hạn:
  • Ghi nhận phản hồi từ thị trường lao động
  • Ghi nhận phản hỏi từ cán bộ
  • Ghi nhận phản hồi từ sinh viên
  • Ghi nhận phản hồi từ cựu sinh viên

Liên lạc với sinh viên tốt nghiệp:

 • Khoa có giữ liên lạc với sinh viên tốt nghiệp sau khi ra trường không? Khoa có hội sinh viên tốt nghiệp/ hội cựu sinh viên không?
 • Sinh viên tốt nghiệp nghĩ gì về chương trình đào tạo?
 • Thông tin phản hồi của sinh viên tốt nghiệp (ý kiến về chương trình đào tạo, thông tin về sự phát triển của thị trường lao động…) có được sử dụng để điều chỉnh chương trình không?

Nguồn minh chứng:

 • Hệ thống ghi nhận ý kiến và khảo sát (thường xuyên hoặc ngẫu nhiên)
 • Tỉ lệ phản hồi khảo sát
 • Việc sử dụng ý kiến phản hồi vào việc cải tiến.