CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

CỐ VẤN HỌC TẬP/PHỤ TRÁCH NGÀNH

Phụ trách chung đào tạo nghiên cứu sinh:

1. PGS.TS.Lưu Thanh Đức Hải - Phụ trách chung

2. Huỳnh Phú Tân - Trợ lý Nghiên cứu sinh

Phụ trách ngành cao học:

1. PGS.TS.Phạm Lê Thông - Ngành Kinh tế nông nghiệp

2. TS.Lê Tấn Nghiêm - Ngành Quản trị kinh doanh

3. TS.Phan Đình Khôi - Ngành Tài chính ngân hàng

4. PGS.TS.Quan Minh Nhựt - Ngành Kinh tế học

5. Huỳnh Phú Tân - Trợ lý Sau đại học

Đại học Chính quy - liên thông - bằng 2:

- Cố vấn học tập các khóa từ 39 - 42...