CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHOA

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Khương Ninh

Bí Thư

2

Võ Thành Danh

Phó Bí Thư

3

Phan Thị Ngọc Khuyên

Ủy Viên

4

Trần Thy Linh Giang

Ủy Viên

5

Trần Quế Anh

Ủy Viên

CHI ỦY CÁC CHI BỘ

Chi bộ Kinh tế:

1

Trần Thy Linh Giang

Bí Thư

2

Quan Minh Nhựt

Phó Bí Thư

Chi bộ Tài chính – Kế toán

1

Trần Quế Anh

Bí Thư

2

Thái Văn Đại

Phó Bí Thư

Chi bộ Quản trị

1

Nguyễn Phạm Thanh Nam

Bí Thư

2

Dương Quế Nhu

Phó Bí Thư

Chi bộ sinh viên Kinh tế

1

Nguyễn Đinh Yến Oanh

Bí Thư

2

Nguyễn Minh Hoài

Phó Bí Thư

Chi bộ sinh viên Quản trị

1

Nguyễn Quốc Nghi

Bí Thư

2

Nguyễn Diễm Phi

Phó Bí Thư

3

Đào Vĩnh Nguyên

Ủy viên

Chi bộ sinh viên Kế toán

1

Trương Thị Thúy Hằng

Bí Thư

2

Hồ Thị Cà

Ủy viên

3

Nguyễn Vũ Ngọc Tố Tố

Ủy viên

Chi bộ sinh viên Tài chính

1

Nguyễn Hồ Anh Khoa

Bí Thư

2

Ngô Thị Quế Trân

Ủy viên

3

Châu Việt Trung

Ủy viên