CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHOA

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Khương Ninh

Bí Thư

2

Võ Thành Danh

Phó Bí Thư

3

Phan Thị Ngọc Khuyên

Ủy Viên

4

Trương Đông Lộc

Ủy Viên

5

Lưu Thanh Đức Hải

Ủy Viên

6

Lê Long Hậu

Ủy Viên

7

Trần Quế Anh

Ủy Viên

CHI ỦY CÁC CHI BỘ

Chi bộ Kinh tế:

1

Quan Minh Nhựt

Bí Thư

2

Phan Anh Tú

Phó Bí Thư

3

Lê Kim Thanh

Chi ủy viên

Chi bộ Tài chính – Kế toán

1

Nguyễn Hữu Đặng

Bí Thư

2

Thái Văn Đại

Phó Bí Thư

3

Trần Quế Anh

Chi ủy viên

Chi bộ Quản trị

1

Huỳnh Trường Huy

Bí Thư

2

Nguyễn Phạm Thanh Nam

Phó Bí Thư

3

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Chi ủy viên

Chi bộ sinh viên Kinh tế

1

Nguyễn Thị Kim Hà

Bí Thư

2

Quách Đức Minh

Phó Bí Thư

3

Huỳnh Thị Cẩm Giang

Chi ủy viên

Chi bộ sinh viên Quản trị

1

Nguyễn Quốc Nghi

Bí Thư

2

Huỳnh Thị Kim Ngân

Phó Bí Thư

3

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Chi ủy viên

Chi bộ sinh viên Kế toán

1

Trương Thị Thúy Hằng

Bí Thư

2

Đặng Thị Huyền Trang

Phó Bí Thư

3

Trần Thu Thảo

Chi ủy viên

Chi bộ sinh viên Tài chính

1

Phạm Phát Tiến

Bí Thư

2

Lý Thị Thùy Linh

Phó Bí Thư

3

Nguyễn Thị Thùy Dương

Chi ủy viên