CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

1. BÀI BÁO ĐĂNG TẠP CHÍ VÀ KỶ YẾU QUỐC TẾ

 

Huynh Viet Khai, Mitsuyasu Yabe, Hiroshi Yokogawa and Goshi Sato “Analysis of Productive Efficiency of Soybean Production in the Mekong River Delta of Viet Nam”, Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, Vol. 53 (1), pp. 271-279, 2/2008.

 

Huynh Viet Khai, Mitsuyasu Yabe, Hiroshi Yokogawa and Goshi Sato, “The Situation and Comparative Advantage of Soybean Production in the Mekong River Delta of Viet Nam”, Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, Vol. 53 (2), pp. 607-614, 10/2008.

 

Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe “Technical Efficiency of Rice Production in Vietnam”, Proceedings of the 6th International Joint Symposium between Japan and Korea: The Recent Status and Perspectives of Food System, Agricultural Environment, Biology and Biotechnology in 2009, Kyushu University, Fukuoka, Japan, pp. 256-266, November 12-13, 2009.

 

Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe, “Agricultural Policy Impacts in Soybean Productive Efficiency in the Mekong Delta, Viet Nam”, Journal of Rural Economics, Special Issue 2009, pp. 529-536, 12/2009.

 

Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe “Impact of Water Pollution on Rice Productivity in Vietnam”, Proceedings of 1st International Conference of EAAERE on Environmental Fiscal Mechanism for Sustainable Development, Hokkaido University, Sapporo, Japan, pp.197-208, August 18-19, 2010.

 

Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe “Effect of Water Pollution on the Profit of Rice Production in Vietnam”, Proceedings of the 7th International Joint Symposium between Japan and Korea: Current Status and Perspectives of Agriculture, Forestry, and Animal Sciences in 2010, Kangwon National University, Chuncheon, Korea, pp. 15-26, November 11-12, 2010.

 

Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe, “Effect of Technical Efficiency on the Perception of Life Improvement for Rice Farmers in Vietnam”, Journal of Rural Economics, Special Issue 2010, pp. 440-447, 12/2010.

 

Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe, “The Technical Efficiency Analysis of Rice Production in Vietnam”, Journal of ISSAAS, Vol. 17 (1), pp. 135-146, 6/2011.

 

Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe, “The Price Insurance Demand of Rice Producers in Vietnam”, Conference of the International Journal Arts & Sciences, CD-ROM. ISSN: 1943-6114. Vol. 3(02), pp. 127-135, 11/2011.

 

Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe, “Evaluation of the impact of water pollution on rice production in the Mekong Delta, Vietnam”, The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, Vol. 7 (5), pp. 43 – 58, 12/2011.

 

Ngan, N.V. et al (2008). ''Determinants of households' access to credit in rural Mekong Delta, Vietnam” in Lensink, R. and M. V. Nam (2008) Economic development of the Mekong Delta in VietnamCDS Research Paper No.27, December 2008http://cds.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/ResRep/2008/CDS-27/CDS-27.pdf.

 

Tran Thi Thu Duyen, Hisako Nomura and Mitsuyasu Yabe, 2015, “Tourists’ preferences toward ecotourism development and sustainable biodiversity conservation in protected areas of Vietnam”, Journal of Agricultural Science, Canada, Vol. 7, No. 8, pp.81-89. http://dx.doi.org/10.5539/jas.v7n8p81

 

Tran Thi Thu Duyen, Hisako Nomura and Mitsuyasu Yabe, “Analysis of tourists’ preferences for ecotourism and biodiversity conservation in protected area in Vietnam: The case of Phu My protected area”. Proceedings of the 4th International Seminar of JSPS Core-to-Core Program "Collaborative Project for Soil and Water Conservation in Southeast Asian Watersheds", August 6-7, 2014, Fukuoka, Japan.

 

2. BÀI ĐĂNG TRONG NƯỚC

 

Trương Đông Lộc, Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Văn Ngân, 2004, “Cổ Phần Hoá Doanh Nghiệp Nhà Nước ở Đồng Bằng Sông Cửu Long: Thực Trạng và Giải Pháp”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 317.

 

Huỳnh Việt Khải, Lê Thị Ngọc Ngà, Võ Thành Danh, Nguyễn Văn Ngân, 2015, Phân tích chi phí lợi ích Dự án cải tạo kênh thoát nước tại thành phố Cần Thơ. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phát triển kinh tế - xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015, trang 162-174. ISBN: 978-604-919-513-6.

 

Phạm Lê Thông, Huỳnh Thị Đan Xuân và Trần Thị Thu Duyên, 2011, “So sánh hiệu quả kinh tế của vụ lúa Hè Thu và Thu Đông ở đồng bằng sông Cửu Long”, tạp chí Khoa Học của Đại học Cần Thơ, Vol. 18a, trang 267-277.

 

Tống Yên Đan và Trần Thị Thu Duyên, 2010, “Đánh giá nhận thức của cộng đồng về bảo tồn Sếu đầu đỏ”, tạp chí Khoa Học của Đại học Cần Thơ, Vol. 16b, trang 32-41.