CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU ĐÃ THỰC HIỆN VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

 

1. Đầu tư của doanh nghiệp (Business investment)

2. Động lực làm việc của nhân viên (Work motivation of employees)

3. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (Firm performance)

4. Kiểm soát quản trị công ty (Corporate governance)

5. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (Competitiveness of enterprises)

6. Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management)

6. Quản trị quan hệ khách hàng (Customer relationship management)

7. Quản trị tri thức (Knowledge management)

8. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate social responsibility)

9. Tuyển dụng và sử dụng lao động tại doanh nghiệp (Recruitment and employers in enterprises)

10. Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh (Corporate culture, and business ethics)

11. Xu thế phát triển của doanh nghiệp (The developing trend of enterprise)

12. Quản trị tinh gọn (Lean management)

13. Quản trị vận hành (Operation management)