CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, lợi ích kinh doanh va hiệu quả tài chính của doanh nghiệp khu vực thành phố Cần Thơ

Tác giả: Châu Thị Lệ Duyên, Nguyễn Huỳnh Kim Ngân

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu hội thảo: Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ

Năm: