CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của Khoa Kinh tế - QTKD trường Đại học Cần Thơ

Tác giả: Nguyễn Thị Bảo Châu, Thái Thị Bích Châu

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu hội thảo: Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ

Năm: Số 28, 2013