CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng thành phố Cần Thơ

Tác giả: Nguyễn Thị Bảo Châu, Lê Nguyễn Xuân Đào

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu hội thảo: Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ

Năm: Số 30d, 2014