CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Các yếu tố tác động đến sự gắn kết tổ chức của nhân viên khối văn phòng Thành phố Cần Thơ

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Dung, Huỳnh Thị Cầm Lý và Lê Thị Thu Trang

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu hội thảo: Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ

Năm: Số 30d, 2014. 92-99

Xem bài...