CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Danh sách học viên đã được phân cán bộ bộ hướng dẫn năm 2017

Mời toàn thể các học viên chưa có CBHD họp:
- Thời gian: 16:00, ngày 08.03.2017.
- Địa điểm: Phòng Nghiên cứu sinh.

Đề nghị các học viên chưa có CBHD có mặt đầy đủ, nếu không, xem như không có nhu cầu thực hiện đề tài trong năm 2017

 

Xem file chi tiết đính kèm...