CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Thông báo V/v nộp hồ sơ học bổng nguồn năm học 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

--------------------------------------

Số: 78/KT

V/v nộp hồ sơ học bổng nguồn năm học 2017

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

------------------------------------

Cần Thơ, ngày 21 tháng 03 năm  2017

 

THÔNG BÁO

 

            Để chuẩn bị cho kế hoạch xét chọn học bổng của các đơn vị tài trợ cho sinh viên Khoa năm học 2017, Khoa Kinh tế thông báo đến sinh viên các lớp nộp hồ sơ xin học bổng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Sinh viên các ngành kinh tế khóa 40,41,42

2. Tiêu chuẩn:

- SV có học lực từ khá trở lên trong học kỳ 1 năm học 2016-2017 (không học phần nào thi lại), có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, động cơ học tập đúng đắn, không vi phạm các hình thức kỷ luật.

- Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2016-2017: đạt loại khá, tốt.

- Có sổ hộ nghèo hoặc giấy xác nhận gia đình cận nghèo hoặc xác nhận gia đình  khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương.

- SV chưa nhận học bổng của bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào trong năm 2016.

- Mỗi lớp: 03 suất.

3. Hồ sơ:

- Đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn (sinh viên tự viết hoặc đánh máy)

- Sổ hộ nghèo hoặc giấy xác nhận gia đình cận nghèo hoặc xác nhận gia đình khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương.

- Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2016-2017.

- Biên bản xét đề cử của lớp.

4.Thời gian nộp đơn:

- Sinh viên nộp đơn tại Văn Phòng Khoa từ ngày 21/03/2017 đến 21/04/2017.

(Trong trường hợp CVHT xem xét sinh viên lớp có đủ tiêu chuẩn có thể đề xuất thêm.)

 

P.TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

Lưu Thanh Đức Hải

 

 

 

 

  Nơi nhận:                                                                                     

                                                                                                                       

  • Niêm yết SV;
  • Lưu VP.