CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Thông báo V/v thời gian nộp chứng chỉ anh văn và tin học HK II năm học 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

---------------------------------------

V/v thời gian nộp chứng chỉ anh văn và tin học HK II năm học 2016-2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

------------------------------------

Cần Thơ, ngày  27  tháng  3  năm 2017

 

Kính gửi:  Cố Vấn Học Tập, Sinh Viên Các Lớp

 

            Theo kế hoạch công tác đào tạo của Trường và Khoa học kỳ  II  năm học 2016-2017,  Khoa Kinh  thông báo đến Quý Thầy Cô là Cố vấn học tập của tất cả các lớp hệ chính quy từ khóa 42 về trước về thời gian và địa điểm nộp các chứng chỉ xin công nhận điểm M và xin bảo lưu học phần, cụ thể như sau:

            - Sinh viên sau khi có chứng chỉ A tin học của Trung tâm điện và tin học Đại học Cần Thơ và chứng chỉ A,B hoặc C anh văn của Trung tâm ngoại ngữ Đại học Cần Thơ, sinh viên có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất có nhu cầu xin công nhận điểm M cho các học trên, sinh viên làm đơn theo mẫu  nộp Cố vấn học tập (mẫu đơn...).

            - Sinh viên đã tốt nghiệp ở một trường khác xin bảo lưu học phần có trong chương trình đào tạo đang học tại Khoa Kinh tế. Sinh viên làm đơn xin bảo lưu điểm học phần (mẫu trang Web Khoa – Đơn xin bảo lưu học phần).

            - Cố vấn học tập tập hợp đơn xin điểm M và đơn xin bảo lưu của  sinh viên lớp mình cố vấn gửi Khoa:

  • Thời gian:

        Đợt 1: ngày 18 và 19/4/2017.

        Đợt 2: ngày 9 và 10/5/2017.

  • Địa điểm: Văn Phòng Khoa Kinh tế.
  • Ghi chú: Sinh viên nộp bản photo có công chứng các chứng chỉ có liên quan.

            Đề nghị các sinh viên có liên quan thực hiện theo tinh thần thông báo trên.

 

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

VÕ THÀNH DANH

  

Nơi nhận:                                                                                                     

  • CVHT;
  • Niêm yết SV;                                                                                        
  • Lưu VP.