CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Thông báo v/v nộp luận văn cho Thư viện Khoa HK2, năm 2016-2017

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

                   KHOA KINH TẾ

              ------------------------------

                          Số: 145/KT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

-------------------------------------

Cần Thơ, ngày 10  tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

( V/v nộp luận văn cho Thư viện Khoa )

 

 Thư viện Khoa Kinh tế  thông báo đến tất cả sinh viên làm luận văn học kỳ II năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

  • Đối với tập thể lớp:

     Đại diện lớp sẽ tập hợp mỗi sinh viên: 1 quyển luận văn và  nộp kèm danh sách sinh viên nộp (file danh sách  gửi vào email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) theo mẫu:

 

TT

MSSV

Họ và tên

Tên đề tài

1

B1302263

Nguyễn Văn A

Phân tích….

2

…..

…..

 

  • Đối với cá nhân ( học vượt, chậm tiến độ…):

Nộp 1 quyển luận văn .

Thời gian nộp: Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 27/5/2017 – Thư viện Khoa ( hiện dời về phòng 205/KT)

 

Lưu ý: Đề nghị sinh viên thực hiện đúng tinh thần thông báo trên. Nếu trường hợp sinh viên không nộp đúng theo qui định Khoa, sẽ không nhận được Quyết định tốt nghiệp.

                                                                                   TRƯỞNG KHOA