CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Thông báo v/v xét điểm rèn luyện học kỳ 2, năm học 2016-2017

Sinh viên liên hệ Văn Phòng Khoa để nhận phiếu đánh giá ĐRL.

- Kế hoạch chấm điểm rèn luyện HK2, năm 2016-2017...

- File nhập điểm rèn luyện...

Lưu ý: thực hiện chấm điểm rèn luyện trên file giấy với những sinh viên có tên trong danh sách "File nhập điểm rèn luyện". Các sinh viên còn lại sẽ thực hiện chấm điểm rèn luyện online (chờ thông báo của Phòng Công Tác Sinh Viên).