CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Kế hoạch viết chuyên đề ngành hệ chính qui học kỳ hè, năm 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

-----------------------------

Số:  155    / KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

------------------------------------

Cần Thơ, ngày 12  tháng  5  năm 2017

 

KẾ HOẠCH VIẾT CHUYÊN  ĐỀ NGÀNH

HỆ CHÍNH QUI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2016 -2017

 

I.Kế hoạch thời gian:

  • Tuần: 15.5.2017

Khoa công bố danh sách giáo viên hướng dẫn chuyên đề kinh tế và chuyên đề ngành.

  • Tuần: 22.5.2017

- Giáo viên hướng dẫn duyệt đề cương.

  • Tuần: 29.5.2017

- Giáo viên hướng dẫn duyệt bản nháp.

  • Tuần: 19.6.2017

- Giáo viên hướng dẫn duyệt bản chính chuyên đề kinh tế và chuyên đề ngành

  • Tuần : 26.6.2017

- Giáo viên hướng dẫn nộp điểm cho Văn Phòng Khoa.

 

II. Một số lưu ý:

- Bộ môn tổ chức lưu trữ đề cương, bản nháp và bản chính quyển đề tài của sinh viên.

- Cán bộ hướng dẫn phải tạo mọi điều kiện sao cho sinh viên có thể nhận được sự hướng dẫn chi tiết đối với đề tài nghiên cứu để đạt chất lượng cao.

-  Hình thức trao đổi có thể qua điện thoại, email, thư tín hoặc gặp trực tiếp do cán bộ hướng dẫn ấn định nhưng phải thông báo rõ cho sinh viên biết trong lần trao đổi đầu tiên. Tuy nhiên, bản chính phải nộp có ký nhận.

- Sinh viên phải thực hiện đúng tiến độ theo quy định của Khoa và của cán bộ hướng dẫn. Trường hợp sinh viên ở xa nếu liên hệ trực tiếp với cán bộ hướng dẫn đề nghị không sử dụng phương tiện đi lại bằng xe hai bánh.

 

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

VÕ THÀNH DANH

Nơi nhận:                                                                                           

- Giảng viên,

- Niêm yết SV,

- Lưu: VP