CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Thông báo nộp điểm miễn, điểm I để thực hiện xét tốt nghiệp

Lưu ý: Hạn cuối nộp cho CVHT là: 16g00 - ngày 18/05/2017.