CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Điểm rèn luyện dự kiến HK2, năm 2016-2017

Lưu ý: Sinh viên chưa có điểm trong file liên hệ CVHT (phản hồi theo kế hoạch chấm ĐRL đã công bố)

Xem file ĐRL dự kiến đính kèm...