CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Thông báo V/v nộp tên đề tài và cơ quan thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

---------------------------------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

--------------------------------------

Cần Thơ, ngày  26 tháng 6  năm 2017

THÔNG BÁO

V/v nộp tên đề tài và cơ quan thực tập tốt nghiệp

học kỳ 1 năm học 2017-2018

 

Để chuẩn bị công tác thực tập tốt nghiệp của các sinh viên thực hiện đề tài luận văn, tiểu luận tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2017-2018;

 Khoa Kinh tế thông báo đến tất cả các sinh viên có liên quan một số nội dung, cụ thể như sau:

- Ban cán sự các lớp đúng và vượt tiến độ tổng hợp tên đề tài, tên cơ quan thực tập theo mẫu và gửi email qua địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. đến ngày 15/7/2017 (Khoa chỉ nhận và xử lý file gửi từ Ban cán sự lớp).

- Trường hợp sinh viên học ngành 2, Khoá cũ sinh viên sẽ nộp tên đề tài và cơ quan thực tập chính thức qua địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  đến ngày 16/7/2017.

* Lưu ý: Sinh viên chỉ gửi mail 1 lần, nếu có điều chỉnh liên hệ Khoa điều chỉnh theo kế hoạch thực tập.

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Lớp: ………………………………………….

TT

MSSV

Họ

tên

Mã luận văn

Cơ quan thực tập

(ghi đầy đủ không viết tắt)

Tên đề tài

 

 

 

 

KT385

 

 

 

 

 

 

KT409

 

 

Cần Thơ, ngày ….. tháng … năm 2017

Ban cán sự         

Lưu ý:

 - Ban cán sự các lớp phải nhập danh sách đăng ký thực tập tốt nghiệp của lớp theo đúng mẫu trên bằng: Word; font: Times New Roman; cở chữ: size 13.

-  Trường hợp các lớp và sinh viên gửi không đúng mẫu trên Khoa sẽ không nhận để xử lý.

- Đề nghị sinh viên các lớp có liên quan thực hiện theo tinh thần thông báo trên, các lớp và sinh viên không nộp tên đề tài và cơ quan thực tập đúng thời hạn Khoa sẽ không phân công giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp.

TRƯỞNG KHOA   

(Đã ký)

VÕ THÀNH DANH