CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Thông báo V/v kiểm tra kết quả xét tốt nghiệp dự kiến đợt 3, năm học 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

---------------------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-------------------------------------

Cần Thơ, ngày 30 tháng  7  năm 2017

 

   THÔNG BÁO

V/v kiểm tra kết quả xét tốt nghiệp dự kiến đợt 3, năm học 2016-2017

 

- Hiện tại Phòng Đào tạo đã gửi kết quả xét tốt nghiệp dự kiến  đợt 3 năm 2016-2017 về Khoa, Khoa đã công bố trên website, đề nghị sinh viên có liên quan lên kiểm tra và phản hồi thông tin (nếu có);

- Trường hợp sinh viên còn nợ học phần do xét bảo lưu bị thiếu hoặc thiếu các chứng chỉ có liên quan đến kết quả xét tốt nghiệp, sinh viên làm đơn gửi Khoa kèm minh chứng (các chứng chỉ phải photo có công chứng) đến ngày 2/8/2017.

- Địa điểm phản hồi: Văn Phòng Khoa (Cô Lê Kim Thanh)

 

            Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện theo tinh thần thông báo trên, các trường hợp chậm trể Khoa sẽ không giải quyết.    

 

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

VÕ THÀNH DANH

 

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu VP.