CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

 •     
 •     
 •     

Font Size

Cpanel

Kế hoạch thực hiện tiểu luận tốt nghiệp các ngành Kinh tế hệ từ xa HK hè, năm 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

------------

Số:       /KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

----------------------

Cần Thơ, ngày 26 tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU LUẬN CÁC NGÀNH KINH TẾ

HỆ TỪ XA, HỌC KỲ III, NĂM 2016 - 2017

 

 • Tuần: 24.04.2017

      - Công bố kế hoạch thực hiện tiểu luận tốt nghiệp.

- Sinh viên tìm địa điểm thực tập và chọn đề tài. Kính đề nghị Đơn vị liên kết hỗ trợ cấp giấy giới thiệu sinh viên thực tập.

 • Tuần 03: 01.05.2017

      -  Sinh viên đúng tiến độ: Ban cán sự lập danh sách sinh viên đăng ký làm tiểu luận tốt nghiệp và gửi cho Khoa:

      + Bản in có xác nhận của đơn vị liên kết (theo mẫu).

      + Bản điện tử gửi đến địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tiêu đề ghi “TLTN lớp ….”. File Excel sử dụng font Times New Roman.

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Lớp: ………………………………………….

TT

MSSV

Họ

Tên

MS lớp

SĐT

Tên đề tài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Không ghi chữ in hoa)

Cần Thơ, ngày ….. tháng … năm 201...

Đơn vị liên kết                                                                       Lớp trưởng

 • Tuần 5: 15.05.2017

- Khoa công bố danh sách cán bộ hướng dẫn tiểu luận.

- Sinh viên chính thức xuống địa điểm thực tập.

 • Tuần 6: 22.05.2017

      - Sinh viên nộp đề cương sơ bộ cho cán bộ hướng dẫn.

 • Tuần 7: 29.05.2017

      - Cán bộ hướng dẫn duyệt đề cương sơ bộ (xác định hướng nghiên cứu).

 • Tuần 9: 12.06.2017

      - Sinh viên nộp đề cương chi tiết cho cán bộ hướng dẫn.

 • Tuần 10: 19.06.2017

      - Cán bộ hướng dẫn gửi danh sách tên đề tài chính thức (bản giấy và file) cho Thư ký bộ môn tổng hợp và gửi thầy Huỳnh Phú Tân – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

      - Cán bộ hướng dẫn duyệt đề cương chi tiết và sinh viên nhận lại.

 • Tuần 14: 24.07.2017

      - Sinh viên nộp bản nháp cho cán bộ hướng dẫn.

 • Tuần 15: 31.07.2017

      - Cán bộ hướng dẫn duyệt bản nháp và sinh viên nhận lại.

 • Tuần 19: 28.08.2017

      - Sinh viên kết thúc thực tập tại đơn vị.

      - Sinh viên nộp tiểu luận bản chính cho cán bộ hướng dẫn.

      - Cán bộ hướng dẫn lập danh sách sinh viên đủ điều kiện đưa ra Hội đồng chấm tiểu luận (bản giấy và file) cho Thư ký bộ môn tổng hợp và gửi cho thầy Nguyễn Ngọc Lam – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

      - Khoa công bố danh sách sinh viên không được đưa ra Hội đồng chấm tiểu luận.

 • Tuần 20: 04.09.2017

      - Khoa công bố hội đồng chấm tiểu luận tốt nghiệp.

 • Tuần 21: 11.09.2017

      - Thành viên hội đồng nhận tiểu luận tốt nghiệp đọc và nhận xét.

 • Tuần 22: 18.09.2017

      - Chấm tiểu luận tốt nghiệp.

Ghi chú:

 • Sinh viên giao nhận đề tài theo công văn số 141/KT (file công văn đính kèm...).
 • Cán bộ hướng dẫn phải tạo mọi điều kiện sao cho sinh viên có thể nhận được sự hướng dẫn chi tiết đối với đề tài nghiên cứu để đạt chất lượng cao. Hình thức trao đổi có thể qua điện thoại, email, thư tín hoặc gặp trực tiếp do cán bộ hướng dẫn ấn định nhưng phải thông báo rõ cho sinh viên biết trong lần trao đổi đầu tiên. Tuy nhiên, bản chính phải nộp có ký nhận.
 • Nếu  trao đổi qua email, sinh viên phải sử dụng địa chỉ mail do Trường cấp.
 • Trường hợp không liên hệ được với CBHD, sinh viên gửi bài qua bưu chính cho giảng viên theo địa chỉ Khoa Kinh tế (Khu II Trường Đại học Cần Thơ, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) hoặc giao nhận tại bộ môn (mỗi bộ môn đều có kệ để giao nhận hồ sơ cho từng giảng viên) hoặc liên hệ qua số điện thoại của bộ môn.
 • Sinh viên phải thực hiện đúng tiến độ theo quy định của Khoa và của cán bộ hướng dẫn. Trường hợp sinh viên ở xa nếu liên hệ trực tiếp với cán bộ hướng dẫn đề nghị không sử dụng phương tiện đi lại bằng xe hai bánh.
 • Trong quá trình thực hiện nếu gặp vấn đề khó khăn đề nghị phản hồi thông tin đến thầy Trương Đông Lộc (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), thầy Nguyễn Ngọc Lam (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), thầy Huỳnh Phú Tân (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) hoặc Ban chủ nhiệm Khoa.

 

TRƯỞNG KHOA

Nơi nhận:

- ĐVLK,TT.LKĐT,TV

- GV,Lớp.

- Lưu VT