CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Lịch bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Bùi Tuấn Anh, ngành Kinh tế nông nghiệp, khóa 2012

  • Họ tên Nghiên cứu sinh: Bùi Tuấn Anh
  • Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp
  • Khóa: 2012 đợt 1
  • Tên luận án: Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam
  • Người hướng dẫn: Pgs.Ts.Lê Khương Ninh
  • Thời  gian: 14g00, ngày 20/09/2016
  • Địa điểm: Hội trường Khoa Kinh tế