CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

 •     
 •     
 •     

Font Size

Cpanel

Kế hoạch chuyên đề ngành hệ VLVH HK2, năm 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

----------

Số:     /KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

------------------------

Cần Thơ, ngày 09   tháng  01   năm 2017

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ NGÀNH HỆ VLVH

HỌC KỲ II, NĂM 2016-2017

 

 • Tuần 4: 16.01.2017
 • Sinh viên đúng tiến độ: Ban cán sự lập danh sách sinh viên đăng ký làm chuyên đề ngành in ra giấy, gửi file theo mẫu và chủ đề mail ghi rõ nộp tên đề tài chuyên đề VLVH lớp .... (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CHUYÊN ĐỀ NGÀNH

Lớp: ………………………………………….

TT

MSSV

Họ

Tên

MS lớp

SĐT

Tên đề tài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Không ghi chữ in hoa)

Cần Thơ, ngày ….. tháng … năm 2015

Lớp trưởng                    

- Sinh viên chậm tiến độ (sinh viên thực hiện lại, hoặc sinh viên thực hiện sau học kỳ lớp đã thực hiện): Thực hiện các thủ tục sau:

1) Nộp TT.Liên kết Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ: Bản chính Phiếu đăng ký đã đóng học phí .

2) Nộp cho Khoa Kinh tế: Bản sao phiếu đăng ký học lại đã đóng học phí, Giấy đăng ký chuyên đề ngành (Theo mẫu). Sinh viên không cần email tên đề tài.

 

GIẤY ĐĂNG KÝ CHUYÊN ĐỀ NGÀNH

TT

MSSV

Họ

Tên

MS lớp

SĐT

Tên đề tài

 

 

 

 

 

 

 

Cần Thơ, ngày ….. tháng … năm 2015

Người đăng ký

 • Tuần 5: 23.01.2017

- Khoa công bố danh sách cán bộ hướng dẫn chuyên đề ngành..

 • Tuần 8: 13.02.2017

- Sinh viên nộp đề cương sơ bộ cho cán bộ hướng dẫn.

 • Tuần 9: 20.02.2017

- Cán bộ hướng dẫn duyệt đề cương sơ bộ (xác định hướng nghiên cứu).

 • Tuần 10: 27.02.2017

- Sinh viên nộp đề cương chi tiết cho cán bộ hướng dẫn.

 • Tuần 11: 06.03.2017

- Cán bộ hướng dẫn duyệt đề cương chi tiết và sinh viên nhận lại.

 • Tuần 13: 20.03.2017

- Sinh viên nộp bản nháp cho cán bộ hướng dẫn.

 • Tuần 14: 27.03.2017

- Cán bộ hướng dẫn duyệt bản nháp và sinh viên nhận lại.

 • Tuần 18: 24.04.2017

- Sinh viên nộp bản chính chuyên đề ngành cho cán bộ hướng dẫn.

 • Tuần 19: 01.05.2017

- Cán bộ hướng dẫn nộp điểm (bảng giấy) cho thư ký bộ môn tổng hợp và gửi cho thầy Huỳnh Phú Tân.

Ghi chú:

 • Sinh viên giao nhận luận văn theo công văn số 141/KT (file công văn đính kèm...).
 • Cán bộ hướng dẫn phải tạo mọi điều kiện sao cho sinh viên có thể nhận được sự hướng dẫn chi tiết đối với đề tài nghiên cứu để đạt chất lượng cao. Hình thức trao đổi có thể qua điện thoại, email, thư tín hoặc gặp trực tiếp do cán bộ hướng dẫn ấn định nhưng phải thông báo rõ cho sinh viên biết trong lần trao đổi đầu tiên. Tuy nhiên, bản chính phải nộp có ký nhận.
 • Nếu  trao đổi qua email, sinh viên phải sử dụng địa chỉ mail do Trường cấp.
 • Trường hợp không liên hệ được với GVHD, sinh viên gửi bài qua bưu chính cho giảng viên theo địa chỉ Khoa Kinh tế (Khu II Trường Đại học Cần Thơ, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) hoặc giao nhận tại bộ môn (mỗi bộ môn đều có kệ để giao nhận hồ sơ cho từng giảng viên).
 • Sinh viên phải thực hiện đúng tiến độ theo quy định của Khoa và của cán bộ hướng dẫn. Trường hợp sinh viên ở xa nếu liên hệ trực tiếp với cán bộ hướng dẫn đề nghị không sử dụng phương tiện đi lại bằng xe hai bánh.
 • Đề nghị mỗi sinh viên phải tham gia bảo hiểm tai nạn trong thời gian thực hiện đề tài.
 • Trong quá trình thực hiện nếu gặp vấn đề khó khăn đề nghị phản hồi thông tin đến thầy Trương Đông Lộc (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), thầy Nguyễn Ngọc Lam (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), thầy Huỳnh Phú Tân (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) hoặc ban chủ nhiệm Khoa.
 • Sinh viên chỉ cần nộp bản chính cho cán bộ hướng dẫn sau khi hoàn thành.

 

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

VÕ THÀNH DANH

Nơi nhận:

- BM, ĐVLK, niêm yết.                                                                                                                       

- Lưu VT