CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

 •     
 •     
 •     

Font Size

Cpanel

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp hệ VLVH HK2, năm 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

-------

Số:           /KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

------------------------

Cần Thơ, ngày  09  tháng  01   năm 2017

 

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

HỌC KỲ II, NĂM 2016 - 2017

 

1. Điều kiện đi thực tập tốt nghiệp:

 • Điều kiện sinh viên được làm Luận văn tốt nghiệp: Số tín chỉ tích lũy tối thiểu:
  • Sinh viên hệ 4 năm:
   • Từ khóa 2013 trở về trước phải tích lũy ít nhất 90TC
   • Từ khóa 2014 trở về sau phải tích lũy ít nhất 105TC
  • Sinh viên các lớp liên thông và bằng 2:
   • Từ khóa 2013 trở về trước phải tích lũy ít nhất 90TC
   • Từ khóa 2014 trở về sau phải tích lũy theo quy định trên CTĐT của lớp
 • Sinh viên đi thực tập phải tham gia bảo hiểm tai nạn (Bắt buộc).

2. Kế hoạch thời gian:

 • Ngày 16.01.2017

- Sinh viên tìm địa điểm thực tập và chọn đề tài. Kính đề nghị Đơn vị liên kết hỗ trợ cấp giấy giới thiệu sinh viên thực tập.

      - Sinh viên đúng tiến độ: Khoa công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện làm luận văn tốt nghiệp .

      - Sinh viên chậm tiến độ: Thực hiện thủ tục đăng ký làm lại luận văn tốt nghiệp tại Đơn vị liên kết đào tạo và đóng học phí tại Trung tâm liên kết đào tạo Trường Đjai học Cần Thơ.

 • Tuần : 16.01.2017

-  Sinh viên đúng tiến độ: Ban cán sự lập danh sách sinh viên đăng ký làm luận văn tốt nghiệp in ra giấy, gửi file theo mẫu và chủ đề mail ghi rõ nộp tên đề tài luận văn vừa làm vừa học lớp .... (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Lớp: ………………………………………….

TT

MSSV

Họ

Tên

MS lớp

SĐT

Tên đề tài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Không ghi chữ in hoa)

Cần Thơ, ngày ….. tháng … năm 2015

                                                                                               Lớp trưởng

     

- Sinh viên chậm tiến độ: Thực hiện các thủ tục sau:

            1) Nộp TT.Liên kết Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ: Bản chính Phiếu đăng ký đã đóng học phí .

            2) Nộp cho Khoa Kinh tế: Bản sao  phiếu đăng ký học lại đã đóng học phí, Bảng điểm in trên tài khoản cá nhân, Bản photo Giấy chứng nhận bảo hiểm (đóng tại phòng Công tác , Giấy đăng ký thực tập tốt nghiệp (Theo mẫu).

GIẤY ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

TT

MSSV

Họ

Tên

MS lớp

SĐT

Tên đề tài

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Cần Thơ, ngày ….. tháng … năm 2017

                                                                                                Lớp trưởng

      - Giải quyết các trường hợp thắc mắc về điều kiện làm luận văn tốt nghiệp.

 • Tuần 5: 23.01.2017

- Khoa công bố danh sách cán bộ hướng dẫn luận văn.

 • Tuần 8: 13.02.2017

      - Sinh viên chính thức xuống địa điểm thực tập.

      - Sinh viên nộp đề cương sơ bộ cho cán bộ hướng dẫn.

 • Tuần 9: 20.02.2017

      - Cán bộ hướng dẫn duyệt đề cương sơ bộ (xác định hướng nghiên cứu).

 • Tuần 10: 27.02.2017

      - Cán bộ hướng dẫn gửi danh sách tên đề tài chính thức (bản giấy và file) cho thư ký bộ môn tổng hợp và gửi thầy Huỳnh Phú Tân – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 • Tuần 11: 06.03.2017

      - Sinh viên nộp đề cương chi tiết cho cán bộ hướng dẫn.

      - Cán bộ hướng dẫn duyệt đề cương chi tiết và sinh viên nhận lại.

 • Tuần 13: 20.03.2017

      - Sinh viên nộp bản nháp cho cán bộ hướng dẫn.

 • Tuần 14: 27.03.2017

      - Cán bộ hướng dẫn duyệt bảng nháp và sinh viên nhận lại.

 • Tuần 18: 24.04.2017

      - Sinh viên nộp luận văn bản chính cho cán bộ hướng dẫn.

      - Sinh viên kết thúc thực tập tại đơn vị.

 • Tuần 19: 01.05.2017

      - Cán bộ hướng dẫn lập danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ (bản giấy và file) cho thư ký bộ môn tổng hợp và gửi cho thầy Huỳnh Phú Tân – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

      - Khoa công bố danh sách sinh viên không được bảo vệ luận văn.

      - Sinh viên nộp 3 quyển luận văn cho cán bộ hướng dẫn.

 • Tuần 20: 08.05.2017

      - Khoa công bố hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

 • Tuần 21: 15.05.2017

      - Bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Tất cả sinh viên.

 • Tuần 22: 22.05.2017

      - Sinh viên nộp lại 1 quyển luận án cho đơn vị liên kết.

Ghi chú:

 • Sinh viên giao nhận luận văn theo công văn số 141/KT (file công văn đính kèm...).
 • Cán bộ hướng dẫn phải tạo mọi điều kiện sao cho sinh viên có thể nhận được sự hướng dẫn chi tiết đối với đề tài nghiên cứu để đạt chất lượng cao. Hình thức trao đổi có thể qua điện thoại, email, thư tín hoặc gặp trực tiếp do cán bộ hướng dẫn ấn định nhưng phải thông báo rõ cho sinh viên biết trong lần trao đổi đầu tiên. Tuy nhiên, bản chính phải nộp có ký nhận.
 • Nếu  trao đổi qua email, sinh viên phải sử dụng địa chỉ mail do Trường cấp.
 • Trường hợp không liên hệ được với GVHD, sinh viên gửi bài qua bưu chính cho giảng viên theo địa chỉ Khoa Kinh tế (Khu II Trường Đại học Cần Thơ, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) hoặc giao nhận tại bộ môn (mỗi bộ môn đều có kệ để giao nhận hồ sơ cho từng giảng viên).
 • Sinh viên phải thực hiện đúng tiến độ theo quy định của Khoa và của cán bộ hướng dẫn. Trường hợp sinh viên ở xa nếu liên hệ trực tiếp với cán bộ hướng dẫn đề nghị không sử dụng phương tiện đi lại bằng xe hai bánh.
 • Đề nghị mỗi sinh viên phải tham gia bảo hiểm tai nạn trong thời gian thực hiện đề tài.
 • Trong quá trình thực hiện nếu gặp vấn đề khó khăn đề nghị phản hồi thông tin đến thầy Trương Đông Lộc (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), thầy Nguyễn Ngọc Lam (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), thầy Huỳnh Phú Tân (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) hoặc ban chủ nhiệm Khoa.

 

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

VÕ THÀNH DANH

Nơi nhận:

- BM, ĐVLK, niêm yết

- Lưu VT