CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

Họ Tên MSCB Học vị Chức danh Chức vụ
Nguyễn Hữu Đặng 1047 Tiến sĩ Giảng viên Trưởng Bộ môn
Trần Quốc Dũng 558 Nghiên cứu sinh Giảng viên chính Phó Trưởng Bộ môn
Lê Phước Hương 1539 Nghiên cứu sinh Giảng viên Phó Trưởng Bộ môn

 

DANH SÁCH CÁN BỘ
 

TT

Họ

Nữ

Học vị

Chức danh

Địa chỉ liên hệ

1

Nguyễn Thuý An

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Trần Quế Anh

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Đàm Thị Phong Ba

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Hồ Hữu Phương Chi

X

Đang học Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Hữu Đặng

 

Tiến sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Thị Diệu

X

Thạc sĩ

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Trần Khánh Dung

X

Đang học Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Trần Quốc Dũng

 

Nghiên cứu sinh

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Đặng Thị Ánh Dương

X

Đang học Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Bùi Diên Giàu

 

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Trương Thị Thuý Hằng

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Đinh Thị Ngọc Hương

X

Đang học Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Lê Phước Hương

X

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Lê Trần Phước Huy

 

Đang học Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Hồ Hồng Liên

x

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Nguyễn Thị Hồng Liễu

X

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Phan Thị Ánh Nguyệt

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Nguyễn Tấn Tài

 

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Nguyễn Hồng Thoa

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

Lê Tín

 

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

Hà Mỹ Trang

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

Nguyễn Thu Nha Trang

X

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

Lương Thị Cẩm Tú

X

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.