CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

Họ

Tên

MSCB

Học vị

Chức danh

Chức vụ

Huỳnh Trường

Huy

1471

Tiến sĩ

Giảng viên

Trưởng Bộ môn

Dương Quế

Nhu

1871

Thạc sĩ

Giảng viên

Phó Trưởng Bộ môn

 

DANH SÁCH CÁN BỘ

TT

Họ và tên

Nữ

Học vị

Chức danh

Địa chỉ liên hệ

1

Huỳnh Trường Huy

 

Tiến sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Tri Nam Khang

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Hoàng Thị Hồng Lộc

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Dương Quế Nhu

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Phạm Lê Hồng Nhung

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Võ Hồng Phượng

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Hồ Lê Thu Trang

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Thị Tú Trinh

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN HỆ BỘ MÔN

Điện thoại: 0292 3827726

Thư ký: Cô Nguyễn Thị Tú Trinh. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.