CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

 

 

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

Họ

Tên

MSCB

Học vị

Chức danh

Chức vụ

 Lê Tấn

 Nghiêm

1280 

Tiến sĩ

Giảng viên

Trưởng Bộ môn

 Nguyễn Phạm Thanh

 Nam

540 

Thạc sĩ

Giảng viên chính

Phó Trưởng Bộ môn

 

DANH SÁCH CÁN BỘ 
 

TT

Họ

Nữ

Học vị

Chức danh

Địa chỉ liên hệ

1

Nguyễn Phạm Tuyết Anh

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Minh Cảnh

 

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Ong Quốc Cường

 

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Thị Phương Dung

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Châu Thị Lệ Duyên

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Lê Thị Diệu Hiền

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Huỳnh Thị Cẩm Lý

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Nguyễn Phạm Thanh Nam

 

Thạc sĩ

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Lê Tấn Nghiêm

 

Tiến sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Thạch Keo Sa Ráte

 

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Đinh Công Thành

 

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Huỳnh Hữu Thọ

 

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Ngô Mỹ Trân

X

Tiến sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Lê Thị Thu Trang

X

Thạc sĩ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.