TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

Số: 167/KT

V/v thời gian nhận đơn miễn anh văn, tin học

xét tốt nghiệp đợt 3 năm học 2018-2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

Cần Thơ, ngày 19 tháng 06 năm 2019

 

Kính gửi: Cố Vấn Học Tập, Sinh Viên Các Lớp

 

------Theo công văn số 2433/KH-ĐHCT ngày 09/11/2018 của Trường, Khoa thông báo đến Quý Thầy Cô là Cố vấn học tập của tất cả các lớp hệ chính quy về thời gian xét tốt nghiệp đợt 3 năm học 2018-2019 dành cho các sinh viên xét tốt nghiệp sau khi kết thúc học kỳ hè. Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp trong tài khoản cá nhân và in kết quả xét tốt nghiệp chưa đạt (kết quả sẽ thông báo thiếu học phần cần nộp chứng chỉ miễn/đơn bảo lưu) cùng với đơn xin công nhận điểm M cụ thể như sau:

- Sinh viên chưa đạt do chưa hoàn thành các học phần anh văn căn bản và tin học: đơn theo mẫu nộp Cố vấn học tập (Web Khoa – Biểu mẫu đại học chính quy/Biểu mẫu, mẫu số 4) + chứng chỉ/chứng nhận bản photo có công chứng (do Trường cấp) + in kết quả xét tốt nghiệp trong tài khoản cá nhân. Sinh viên nộp đơn cho cố vấn học tập trước 16 giờ 00 – ngày 11/07/2019.

- Đối với các học phần còn lại: sinh viên làm đơn bảo lưu (đối với trường hợp tốt nghiệp trường khác) làm đơn xin bảo lưu điểm học phần (mẫu Web Khoa – Biểu mẫu đại học chính quy/ Biểu mẫu, mẫu số 8) + bảng điểm photo có công chứng + in kết quả xét tốt nghiệp trong tài khoản cá nhân. Sinh viên nộp đơn cho cố vấn học tập trước 16 giờ 00 – ngày 11/07/2019.

- Cố vấn học tập tập hợp đơn xin điểm M và đơn xin bảo lưu của sinh viên lớp cố vấn gửi Văn Phòng Khoa (Cô Lê Thị Ngọc Vân).

  • Thời gian: trước 16 giờ 00 – ngày 12/07/2019.
  • Ghi chú: Sinh viên photo và công chứng các chứng chỉ có liên quan.

 

P.TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

Trương Đông Lộc

                                                                                                                   

Nơi nhận:

- Giảng viên Khoa;

- Thông báo SV;

- Lưu VT.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

1631408

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn