TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

Số: 24/KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

  Cần Thơ, ngày 25 tháng 01   năm 2021

 

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUI

HỌC KỲ II, NĂM 2020 – 2021

 

 1. Đối tượng thực tập:
 • Sinh viên đủ điều kiện và chọn hình thức làm Luận văn tốt nghiệp hay Tiểu luận tốt nghiệp theo chương trình đào tạo.
 • Điều kiện sinh viên được làm Luận văn tốt nghiệp: sinh viên phải tích lũy tối thiểu 75% khối lượng kiến thức qui định của chương trình đào tạo; cụ thể đối với khóa 35 về trước sinh viên phải tích lũy: 100 tín chỉ; khóa 36 đến khóa 39: 90 tín chỉ; khóa 40 về sau: 105 tín chỉ.
 1. Kế hoạch thời gian:
 • Tuần 0: 18.1.2021

- Sinh viên nhập tên đề tài và cơ quan thực cho Khoa như thông báo.

 • Tuần 1: 25.01.2021

- Khoa công bố sinh viên không đủ điều kiện làm luận văn tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020- 2021, sinh viên phản hồi Khoa.

- Sinh viên điều chỉnh tên đề tài và cơ quan thực tập (nếu có) về Văn Phòng Khoa.

 • Tuần 2: 01.02.2021

- Khoa công bố danh sách giáo viên hướng dẫn luận văn

- Sinh viên chính thức xuống địa điểm thực tập.

 • Tuần 5: 22.02.2021

- Giáo viên hướng dẫn duyệt đề cương sơ bộ.

- Sinh viên gửi tên đề tài chính thức cho giáo viên hướng dẫn.

 • Tuần 9: 22.03.2021

- Bộ môn gửi tên đề tài chính thức cho Khoa

- Giáo viên hướng dẫn duyệt đề cương chi tiết.

 • Tuần 12:12.4.2021

Giáo viên hướng dẫn duyệt bản nháp

 • Tuần 17: 17.5.2021

- Sinh viên kết thúc thực tập tại đơn vị.

- Sinh viên nộp luận văn bản chính luận văn cho giáo viên hướng dẫn

- Giáo viên hướng dẫn lập danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ.

 • Tuần 18: 24.5.2021

-  Khoa công bố hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

- Thành viên hội đồng nhận luận văn tốt nghiệp đọc và nhận xét.

 • Tuần 19: 1.06.2021

Khoa tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp & nhập điểm luận văn vào hệ thống quản lý điểm

 

P.TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

Trương Đông Lộc

Nơi nhận:

 • GVHD;
 • Sinh viên thực tập Hk2, NH 2020-2021.
 • Lưu VP.                                                                                                                                           

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3693211

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn