TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

-----------

Số: 37/KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

------------------------

Cần Thơ, ngày  4  tháng  2  năm 2021

 

KẾ HOẠCH VIẾT CHUYÊN ĐỀ NGÀNH HỆ CHÍNH QUY

HỌC KỲ II, NĂM 2020-2021

 

  • Tuần 5: 22.02.2021

- Khoa công bố danh sách giáo viên hướng dẫn chuyên đề ngành.

  • Tuần 6: 1.03.2021

- Sinh viên nộp đề cương sơ bộ cho cán bộ hướng dẫn.

  • Tuần 8: 15.03.2021

- Giáo viên hướng dẫn duyệt đề cương sơ bộ (xác định hướng nghiên cứu) và sinh viên nhận lại.

  • Tuần 9: 22.03.2021

- Sinh viên nộp đề cương chi tiết cho giáo viên hướng dẫn.

  • Tuần 11: 05.04.2021

- Giáo viên hướng dẫn duyệt đề cương chi tiết và sinh viên nhận lại.

  • Tuần 13: 19.04.2021

- Sinh viên nộp bản nháp cho giáo viên hướng dẫn.

  • Tuần 14: 26.04.2021

- Giáo viên hướng dẫn duyệt bản nháp và sinh viên nhận lại.

  • Tuần 16: 10.5.2021

- Sinh viên nộp bản chính chuyên đề ngành cho giáo viên hướng dẫn.

  • Tuần 18: 24.05.2021

- Giáo viên hướng dẫn nộp điểm cho Văn Phòng Khoa .

Ghi chú:

     Cán bộ hướng dẫn phải tạo mọi điều kiện sao cho sinh viên có thể nhận được sự hướng dẫn chi tiết đối với đề tài nghiên cứu để đạt chất lượng cao. Hình thức trao đổi có thể qua điện thoại, email, thư tín hoặc gặp trực tiếp do cán bộ hướng dẫn ấn định nhưng phải thông báo rõ cho sinh viên biết trong lần trao đổi đầu tiên. Tuy nhiên, bản chính phải nộp có ký nhận.

P.TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

TRƯƠNG ĐÔNG LỘC

 

Nơi nhận:

- Giảng viên Khoa;

- Thông báo SV;

- Lưu VT.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3693169

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn