TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

------------------------

Số: 106./KT

V/v thời gian nộp chứng chỉ anh văn và tin học HK II năm học 2017-2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

------------------------------------

Cần Thơ, ngày 13  tháng 03  năm 2018

 

Kính gửi:  Cố Vấn Học Tập, Sinh Viên Các Lớp

 

            Theo kế hoạch công tác đào tạo của Trường và Khoa học kỳ II  năm học 2017-2018,  Khoa thông báo đến Quý Thầy Cô là Cố vấn học tập của tất cả các lớp hệ chính quy  thời gian và địa điểm nộp các chứng chỉ xin công nhận điểm M và xin bảo lưu học phần, cụ thể như sau:

            - Sinh viên sau khi có chứng chỉ A tin học của Trung tâm điện và tin học Đại học Cần Thơ và chứng chỉ A,B hoặc C anh văn của Trung tâm ngoại ngữ Đại học Cần Thơ, sinh viên có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất có nhu cầu xin công nhận điểm M cho các học trên, sinh viên làm đơn theo mẫu  nộp Cố vấn học tập (Biểu mẫu - mẫu 4: https://ce.ctu.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-dai-hoc-chinh-quy.html).

            - Sinh viên đã tốt nghiệp ở một trường khác xin bảo lưu học phần có trong chương trình đào tạo đang học tại Khoa Kinh tế. Sinh viên làm đơn xin bảo lưu điểm học phần (Biểu mẫu - mẫu 8: https://ce.ctu.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-dai-hoc-chinh-quy.html).

            - Cố vấn học tập tập hợp đơn xin điểm M và đơn xin bảo lưu của  sinh viên lớp mình cố vấn gửi Văn Phòng Khoa (Cô Kim Thanh):

  • Thời gian:

        Đợt 1: ngày 3 và 4/4/2018.

        Đợt 2: ngày 16 và 17/4/2018.

        Đợt 3: ngày 2 và 3/5/2018

  • Địa điểm: Văn Phòng Khoa Kinh tế.
  • Ghi chú: Sinh viên nộp bản photo có công chứng các chứng chỉ có liên quan.

            Đề nghị các sinh viên có liên quan thực hiện theo tinh thần thông báo trên.

 

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

VÕ THÀNH DANH

Nơi nhận:                                                                                                     

  • CVHT;
  • Niêm yết SV;        
  • Lưu VP.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3717233

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn