TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU

VÀ TƯ VẤN KINH TẾ (CENTREC)

 Số: 59/CV.2019/TTTVKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cần Thơ, ngày 19 tháng 8 năm 2019 

 

THÔNG BÁO

 

     Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên ra Trường có các chứng chỉ/chứng nhận hỗ trợ cho công việc, Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn kinh tế phối hợp với Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, trường Đại học Cần Thơ tổ chức cấp Giấy Chứng nhận cho những sinh viên chính quy đã hoàn thành khóa học Thực hành mô phỏng ngân hàng” tại Khoa Kinh tế, Đại học Cần Thơ. Giấy chứng nhận có giá trị toàn quốc và giúp cho sinh viên gia tăng cơ hội việc làm.

- Thời hạn đăng ký: chậm nhất ngày 25/09/2019.

- Phí cấp Chứng nhận: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

- Địa chỉ liên hệ đăng ký: Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn kinh tế (CENTREC).

     Địa chỉ: Khoa Kinh tế, Khu II, Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TPCT.

     Điện thoại: 0292 3840 2540939 874 870

     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Cần Thơ, ngày      tháng      năm 2019

GIÁM ĐỐC

 

 

Nơi nhận:

  • Bộ môn Tài chính – Ngân hàng
  • Giảng viên khóa học
  • Sinh viên chính quy;
  • Lưu VT.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

2649610

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn