TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 KHOA KINH TẾ

Số: 206  /KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

  Cần Thơ, ngày  29   tháng  7  năm 2019 

 

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUI

HỌC KỲ I, NĂM 2019 – 2020

 

 1. Đối tượng thực tập:
 • Sinh viên đủ điều kiện và chọn hình thức làm Luận văn tốt nghiệp hoặc Tiểu luận tốt nghiệp theo chương trình đào tạo.
 • Điều kiện sinh viên được làm Luận văn tốt nghiệp và tiểu luận tốt nghiệp: sinh viên phải tích lũy tối thiểu 75% khối lượng kiến thức qui định của chương trình đào tạo; cụ thể đối với khóa 35 về trước sinh viên phải tích lũy: 100 tín chỉ; khóa 36 đến khóa 39: 90 tín chỉ; khóa 40 về sau: 105 tín chỉ.
 • Sinh viên thực hiện luận văn tốt nghiệp hoặc tiểu luận tốt nghiệp đều phải báo cáo trước hội đồng.
 1. Kế hoạch thời gian:
 • Tuần 0: 29.7.2019

- Sinh viên nhập tên đề tài và cơ quan thực cho Khoa như thông báo.

- Sinh viên điều chỉnh tên đề tài và cơ quan thực tập (nếu có) về Văn Phòng Khoa.

 • Tuần 1: 5.08.2019

- Khoa công bố sinh viên không đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 NH 2019-  2020

 • Tuần 2: 12.8.2019

- Khoa công bố danh sách giáo viên hướng dẫn luận văn và tiểu luận tốt nghiệp.

- Sinh viên chính thức xuống địa điểm thực tập.

 • Tuần 3: 19.8.2019

- Giáo viên hướng dẫn duyệt đề cương sơ bộ.

 • Tuần 4: 26.8.2019

- Sinh viên gửi tên đề tài chính thức cho giáo viên hướng dẫn.

 • Tuần 9: 30.9.2019

- Giáo viên hướng dẫn duyệt đề cương chi tiết.

 • Tuần 12: 21.10.2019

- Giáo viên hướng dẫn duyệt bản nháp luận văn và tiểu luận tốt nghiệp của sinh viên.

 • Tuần 16: 18.11.2019

- Sinh viên kết thúc thực tập tại đơn vị.

- Sinh viên nộp luận văn và tiểu luận tốt nghiệp bản chính cho giáo viên hướng dẫn.

- Giáo viên hướng dẫn lập danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ.

 • Tuần 17: 25.11.2019

 - Khoa công bố hội đồng bảo vệ luận văn và tiểu luận tốt nghiệp.

 • Tuần 18: 2.12.2019

- Thành viên hội đồng nhận luận văn và tiểu luận tốt nghiệp đọc và nhận xét.

 • Tuần 19: 9.12.2019

Khoa tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp và tiểu luận tốt nhiệp.

P.TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

TRƯƠNG ĐÔNG LỘC

 

       Nơi nhận:

 • Sinh viên thực tập tốt nghiệp;
 • Giảng viên Khoa;
 • Lưu VT.

                                                                                                                       

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

1685994

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn