BỘ MÔN KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG

     Bộ môn Kinh tế tài nguyên và môi trường tiền thân là tổ chuyên môn của Bộ môn Kinh tế tổng hợp và được chính thức thành lập năm 2015. Bộ môn có 08 giảng viên thực hiện nhiệm vụ đào tạo bậc đại học chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

     - Sứ mệnh

     Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường giảng dạy sinh viên sử dụng phân tích kinh tế để đưa ra các quyết định liên quan đến các vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu và tài nguyên thiên nhiên nhằm:

1) Hiểu biết đầy đủ các khái niệm về kinh tế tài nguyên và môi trường và các công cụ phân tích thực tế, bao gồm cả các phương pháp định lượng hiện đại;

2) Có khả năng áp dụng các khái niệm kinh tế và các phương pháp định lượng để phân tích, thẩm định và đánh giá các vấn đề và chính sách môi trường;

3) Nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của bối cảnh, cả từ góc độ thể chế và chính sách, khi áp dụng các khái niệm và công cụ của kinh tế môi trường; và

4) Hiểu biết sâu sắc về biến đổi khí hậu, bao gồm các khía cạnh khoa học, kinh tế và chính trị.

     - Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

     Cử nhân ngành Kinh tế tài nguyên có thể làm việc ở các tổ chức liên quan đến tài nguyên, môi trường và tài chính (xây dựng chính sách, thuế, phí ô nhiễm và khai thác tài nguyên), kế hoạch và đầu tư (xây dựng, đánh giá, thẩm định, quản lý và thực hiện dự án về cải tạo môi trường và khai thác tài nguyên, quản lý nhà nước về môi trường và tài nguyên).

2. TỔ CHỨC

     Bộ môn Kinh tế tài nguyên và môi trường có 08 giảng viên cơ hữu, trong đó có 02 Phó giáo sư, 03 giảng viên trình độ tiến sĩ, và 03 giảng viên trình độ thạc sĩ.

Tiến sĩ Huỳnh Việt Khải

Phó giáo sư

Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google Scholar:  https://scholar.google.com/citations?user=zph5DLEAAAAJ&hl=en

Tiến sĩ Ngô Thị Thanh Trúc

Giảng viên chính, Phó Bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=mj6x3kEAAAAJ

Tiến sĩ Thành Danh

Phó giáo sư

Giảng viên cao cấp

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=FU4ea5QAAAAJ&hl=vi 

Thạc sĩ Nguyễn Văn Ngân

Giảng viên chính

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=o0JWKacAAAAJ

Tiến sĩ Tống Yên Đan

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=IAG9CfgAAAAJ

Thạc sĩ Nguyễn Thúy Hằng

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sĩ – NCS Trần Thụy Ái Đông

Giảng viên chính

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=lUAh9QIAAAAJ

 

Tiến sĩ Trần Thị Thu Duyên

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=j2fm-skAAAAJ

3. NGÀNH BỘ MÔN PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO

     Đại học: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

4. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

     -  Bài báo đăng tạp chí và kỷ yếu quốc tế

 • Pham Quoc Hung and Huynh Viet Khai, “Transaction cost, price risk perspective and marketing channel decision of small-scale chili farmers in Tra Vinh Province, Vietnam”, Asian Journal of Agriculture and Rural Development, Vol. 65(1), pp. 68-80, 6/2020 (Scopus Index).
 • Huynh Viet Khai, Nguyen Phi Van and Mitsuyasu Yabe, “Economic Value of an Ecosystem Conservation Project: A Case Study of U Minh National Forest in the Vietnamese Mekong Delta”, Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, Vol. 65(1), pp. 165-172, 3/2020 (ISI journal).
 • Tran Thi Thu Duyen, Yoshifumi Takahashi, Hisako Nomura and Mitsuyasu Yabe (2020), “Exploring heterogeneity in shrimp farmers’ preferences for the contracts of producing certified organic shrimp”, Asian Journal of Agriculture and Rural Development, Vol.10 (1), 270-283.
 • Tran Thi Thu Duyen, Yoshifumi Takahashi, Hisako Nomura, Takeru Kusodo and Mitsuyasu Yabe (2019), “Conservation of mangroves through certified organic shrimp production: are farmers willing to adopt?” Organic Agriculturehttps://doi.org/10.1007/s13165-019-00271-5
 • Tong Yen Dan, Clarke, H 2019, “Economics analysis of development policies with references to large-scale water control infrastructure and rural intensification in the Mekong River Delta: A case study from Vietnam”, Journal of the Asia Pacific Economy, DOI:10.1080/13547860.2019.1636605. (SSCI).
 • Khuu, TPD, Tong Yen Dan, Nguyen, PD 2019, “Evaluate the recording and keeping information according to Global GAP standards of black tiger shrimp farms (Penaeus monodon) in Ca Mau province”, Can Tho University Journal of Science, vol. 55, no. 2D, pp. 115-121.
 • Khuu, TPD, Saito, Y, Nguyen, TNH, Tong Yen Dan, Matsuishi, T 2019, “Pressure-State-Response of traceability implementation in seafood-exporting countries: evidence from Vietnamese shrimp products”, Aquaculture International, DOI:10.1007/s10499-01900378-2. (SCIE).
 • Nguyen, PD, Tong Yen Dan 2019, “Do warning graphics deter smoker from buying cigarette packs? A case study in Vietnam”, Journal of Administrative Science, vol. 16, no. 1, pp. 61-70.
 • Nguyen, PD, Tong Yen Dan, Vu, TD 2018, “Valuing health risk due to pesticides use in agricultural production in Tam Binh district, Vinh Long province: A choice experiment approach”, Can Tho University Journal of Science, vol. 54, no. 7D, pp. 164-171.
 • Nguyen Thuy Trang, Vo Hong Tu, Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe, “The Determinants Behind Changes of Farming Systems and Adaptation to Salinity Intrusion in the Coastal Regions of Mekong Delta”, Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, Vol. 63 (2), pp. 417-422, 6/2018 (ISI journal).
 • Chu V. Nguyen, Phan Dinh Khoi and Huynh Viet Khai, “Asymmetries in responses of commercial banks in a transitional economy to countercyclical monetary policy: the case of Romania”, Journal of Eastern European and Central Asian Research, Vol. 5 (1), pp. 1-13, 4/2018 (SCOPUS index).
 • Huynh Viet Khai, Tran Thi Thu Duyen and Huynh Thi Dan Xuan, “The Demand of Urban Consumers for Safe Pork in the Vietnamese Mekong Delta”, Journal of Social and Development Sciences, Vol. 9 (3), pp. 47-54, 9/2018 (Cabell’s International, EBSCOHost index, DOAJ).
 • Nguyen Thuy Trang, Huynh Viet Khai, Vo Hong Tu and Nguyen Bich Hong, “Environmental Efficiency of transformed farming systems: a case study of change from sugarcane to shrimp in the Vietnamese Mekong delta”, Forestry Research and Engineering: International Journal, Vol. 2 (2), pp. 56-62, 3/2018.
 • Huynh Viet Khai, Nguyen Huu Dang and Mitsuyasu Yabe, “Impact of Salinity Intrusion on Rice Productivity in the Vietnamese Mekong Delta”, Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, Vol. 63(1), pp. 143-148, 3/2018 (ISI journal).
 • Pham, N, Tong Yen Dan 2017, ‘Vietnam’s Pathway towards Sustainability: Stories Half–told’, in Spinozzi, P., Mazzanti, M. (eds.), Cultures of Sustainability and Wellbeing: Theories, Histories and Policies (Routledge Studies in Culture and Sustainable Development), ISBN 1138234540, Routledge, UK.
 • Tong Yen Dan 2017, “Rice Intensive Cropping and Balanced Cropping in the Mekong Delta, Vietnam – Economic and Ecological Consideration”, Ecological Economics, vol. 132, no. 1, pp. 205 -212. (Social Sciences Citation Index SSCI).
 • Huynh Viet Khai, Le Minh Sang and Phan Thi Anh Nguyet, “The impact of world crude oil prices on the Vietnamese stock market”, Southeast Asia Review of Economics and Business, Vol 1 (1), pp. 106-115, 6/2017.
 • Huynh Viet Khai, Vo Thanh Danh, Vu Thuy Duong and Mitsuyasu Yabe, “Drainage Improvement Project: Cost and Benefit Analysis in the Mekong Delta, Vietnam”, Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, Vol 62 (1), pp. 189-195, 1/2017 (ISI journal)
 • Vo Hong Tu, Mitsuyasu Yabe, Nguyen Thuy Trang and Huynh Viet Khai, “Environmental Efficiency of Ecologically Engineered Rice Production in the Mekong Delta of Vietnam”, Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, Vol. 60 (2), pp. 493-500, 6/2015 (ISI journal).
 • Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe, “Estimating Consumer Preferences for Agricultural Products Considering the Value of Biodiversity Conservation”, Journal of Nature Conservation, Vol. 25, pp. 62-71, 5/2015 (Elsevier publishing, ISI journal).
 • Huynh Viet Khai, “Assessing consumer preferences for organic vegetables: A case study in the Mekong Delta, Vietnam”, Information Management and Business Review, Vol. 7 (1), pp. 41-47, 2/2015 (Cabell’s International, EBSCOHost index, DOAJ).
 • Vo Hong Tu, Mitsuyasu Yabe, Nguyen Thuy Trang and Huynh Viet Khai, “Adaptive Capacity Assessment of Rural Out-migrants: A Case Study in An Giang Province, Vietnam”, Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, Vol. 60, pp. 265-271, 2/2015 (ISI journal).
 • Vo Thanh Danh and Huynh Viet Khai, “Household Demand and Supply for Clean Groundwater in the Mekong Delta, Vietnam”, Renewables Wind, Water, and Solar, Vol. 2 (4), pp. 1-12, 1/2015 (Springer Publishing).
 • Tran Thi Thu Duyen, Hisako Nomura and Mitsuyasu Yabe, 2015, “Tourists’ preferences toward ecotourism development and sustainable biodiversity conservation in protected areas of Vietnam”, Journal of Agricultural Science, Canada, Vol. 7, No. 8, pp.81-89. http://dx.doi.org/10.5539/jas.v7n8p81
 • Tran Thi Thu Duyen, Hisako Nomura and Mitsuyasu Yabe, “Analysis of tourists’ preferences for ecotourism and biodiversity conservation in protected area in Vietnam: The case of Phu My protected area”. Proceedings of the 4th International Seminar of JSPS Core-to-Core Program “Collaborative Project for Soil and Water Conservation in Southeast Asian Watersheds”, August 6-7, 2014, Fukuoka, Japan.
 • Huynh Viet Khai, “Farmer Perceptions and Demand for Pesticide Use: A Case Study of Rice Production in the Mekong Delta, Vietnam”, Journal of Economics and Behavioral Studies, Vol. 6(11), pp. 868-873, 11/2014 (Cabell’s International, EBSCOHost index, DOAJ).
 • Vo Thanh Danh and Huynh Viet Khai, “Estimating Residents’ Willingness to Pay for Groundwater Protection in the Vietnamese Mekong Delta”, Applied Water Science, Vol. November, pp. 1-11, 11/2014 (Springer publishing, ISI journal).
 • Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe, “The Demand of Urban Residents for the Biodiversity Conservation in U Minh Thuong National Park, Vietnam”, Agricultural and Food Economics, Vol. 2 (10), pp. 1-13, 8/2014 (Springer publishing, SCOPUS index).
 • Vo Thanh Danh and Huynh Viet Khai, “Using a Risk Cost-benefit analysis for a Sea Dike to Adapt Sea Level in the Vietnamese Mekong River Delta”, Climate, Vol. 2(2), pp. 78-102, 4/2014 (ISI journal).
 • Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe, “Choice modeling: assessing the non-market environmental values of the biodiversity conservation of swamp forest in Vietnam”, International Journal of Energy and Environmental Engineering, Vol. 5(1), pp. 1 – 8, 3/2014 (Springer publishing, ISI journal).
 • Huynh Viet Khai, “The Economic Benefits of Surface Water Quality Improvements: A case of channel in the Mekong Delta, Vietnam”, The International Journal of Environmental Sustainability, Vol. 9(2), pp. 71-83, 3/2014 (SCOPUS index).
 • Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe, “Effect of Agricultural Policy on Rice Farmers in Vietnam”, Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, Vol. 57(1), pp. 333 – 338, 3/2012 (ISI journal).
 • May Lwin Oo, Mitsuyasu Yabe and Huynh Viet Khai, “Farmers’ Perception, Knowledge and Pesticide Usage Practices: A Case Study of Tomato Production in Inlay Lake, Myanmar”, Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, Vol. 57(1), 327 – 331, 3/2012 (ISI journal).
 • Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe, “Rice Yield Loss Due to Industrial Pollution in Vietnam”, Journal of US-China Public Administration, Vol. 9(3), pp. 248 - 256, 3/2012 (EBSCOHost index).
 • Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe, “An Analysis of Willingness to Pay for Commodity Insurance of Rice Production in Vietnam”, Asia-African Journal of Economics and Econometrics, Vol. 11(2), pp. 485-493, 12/ 2011 (SCOPUS index).
 • Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe, “Evaluation of the impact of water pollution on rice production in the Mekong Delta, Vietnam”, The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, Vol. 7(05), pp. 43-58, 12/2011 (SCOPUS index).
 • Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe, “The Technical Efficiency Analysis of Rice Production in Vietnam”, Journal of ISSAAS, Vol. 17 (1), pp. 135-146, 6/2011 (SCOPUS index).
 • Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe, “Effect of Technical Efficiency on the Perception of Life Improvement for Rice Farmers in Vietnam”, Journal of Rural Economics, Special Issue 2010, pp. 440-447, 12/2010.
 • Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe, “Agricultural Policy Impacts in Soybean Productive Efficiency in the Mekong Delta, Viet Nam”, Journal of Rural Economics, Special Issue 2009, pp. 529-536, 12/2009.
 • Huynh Viet Khai, Mitsuyasu Yabe, Hiroshi Yokogawa and Goshi Sato, “The Situation and Comparative Advantage of Soybean Production in the Mekong River Delta of Viet Nam”, Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, Vol. 53 (2), pp. 607-614, 10/2008 (ISI journal).
 • Huynh Viet Khai, Mitsuyasu Yabe, Hiroshi Yokogawa and Goshi Sato “Analysis of Productive Efficiency of Soybean Production in the Mekong River Delta of Viet Nam”, Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, Vol. 53 (1), pp. 271-279, 2/2008 (ISI journal).
 • Ngan, N.V. et al. (2008), “Determinants of households' access to credit in rural Mekong Delta, Vietnam” in Lensink, R. and M. V. Nam (2008) Economic development of the Mekong Delta in Vietnam. CDS Research Paper No.27, December 2008. http://cds.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/ResRep/2008/CDS-27/CDS-27.pdf.

 

Bài đăng trong nước

 • Huỳnh Việt Khải và Hoàng Mai Phương. Mức Sẵn Lòng Chi Trả Người Dân Địa Phương Ở Xã Khánh An Đối với Dự Án Bảo Tồn Rừng U Minh Hạ. Trường ĐH Cần Thơ, tập 56, số 2D, pp. 178-184, 2020.
 • Huỳnh Việt Khải, Huỳnh Thị Đan Xuân và Nguyễn Hồ Như Thủy. Ước Lượng Mức Sẵn Lòng Chi Trả Của Người Dân Thành Thị Ở Tỉnh Kiên Giang Cho Việc Bảo Tồn Hệ Sinh Thái Rừng U Minh. Tạp chí Khoa học & công nghệ nông nghiệp, Trường ĐH nông lâm Huế, Tập 4, số 01 , pp. 1647-1657, 2020.
 • Nguyễn Văn Ngân và Võ Thành Danh, 2020. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức rủi ro lũ lụt của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(4D): 248-255.
 • Nguyễn Thị Lương và Võ Thành Danh, 2020. Phân tích tăng trưởng năng suất các yếu tố tổng hợp của ngành nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1990-2015. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(3D): 213-222.
 • Võ Thành Danh, Trương Thị Thúy Hằng và Ong Quốc Cường, 2020. Giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(1D): 222-230.
 • Võ Thành Danh, Lê Thanh Sang và Võ Đoàn Mỹ Linh, 2019. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ đông xuân tại vùng sinh thái nông nghiệp ven biển Tây Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5D): 99-108.
 • Ngô Thị Thanh Trúc và Trần Minh Quân, 2019. Phát triển du lịch học tập của sinh viên tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân và Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55 (Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu) (1): 102-108.
 • Huỳnh Việt Khải, Phan Đình Khôi và Cao Văn Tài. Mức độ tập trung và cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Khoa học kinh tế, Trường ĐH Đà Nẵng, số 07(01), pp. 45-56, 3/2019.
 • Huỳnh Việt Khải, Nguyễn Phi Vân và Phan Thi Thiên Nhi. Mức giá sẵn lòng trả cho chương trình bảo tồn hệ sinh thái rừng U Minh của người dân thành thị tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học kinh tế, Trường ĐH Đà Nẵng, số 07(02), pp. 125-134, 6/2019.
 • Nguyễn Thùy Trang, Huỳnh Việt Khải Võ Hồng Tú và Trần Minh Hải. Cơ sở lý thuyết và thực tiễn đo lường hiệu quả môi trường trong sản xuất nông nghiệp: trường hợp nuôi tôm vùng chuyển đổi tại Kiêng Giang. Tạp chí Khoa học, Đại học mở TPHCM, tập 14, số 1, pp. 115-125, 3/2019.
 • Huỳnh Việt Khải, Huỳnh Thị Đan Xuân, Trần Thị Thu Duyên và Võ Thanh Thảo “Nghiên cứu nhu cầu của người tiêu dùng thành phố Vĩnh Long đối với sản phẩm thịt heo an toàn”, Tạp chí Khoa học quản lý và kinh tế, Trường ĐH Kinh tế Huế, số 08, pp. 1-19, 12/2018.
 • Nguyễn Thùy Trang, Huỳnh Việt Khải và Võ Hồng Tú. Hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm tại vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Cần Thơ, tập 54, số 7D, pp. 146-154, 06/2018.
 • Nguyễn Thùy Trang, Võ Hồng Tú, Huỳnh Việt Khải và Trần Minh Hải. Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình lúa-tôm tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Cần Thơ, tập 54, số 9D, pp. 149-156, 12/2018.
 • Huỳnh Việt Khải, Huỳnh Thị Đan Xuân, Trần Thị Thu Duyên và Võ Thanh Thảo. Thị hiếu của người tiêu dùng thành phố Sóc Trăng đối với sản phẩm thịt heo an toàn. Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường ĐH Đà Nẵng, số 06(03), pp. 125-137, 6/2018.
 • Nguyễn Thị Lương và Võ Thành Danh, 2018. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng nông nghiệp thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(6D): 206-214.
 • Võ Thành Danh, Nguyễn Hữu Đặng, Lê Tín và Ong Quốc Cường, 2018. Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(4D): 200-211.
 • Trần Thụy Ái Đông, Quan Minh Nhựt và Thạch Kim Khánh, 2017. Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ sản xuất cam sành ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48d: 112-119.
 • Huỳnh Việt Khải, Phan Đình Khôi và Lê Thị Thúy Kiều. Lượng giá tour tham quan điểm du lịch chợ nổi Cái Răng theo cách tiếp cận thử nghiệm lựa chọn. Tạp chí Khoa học thương mại, Trường ĐH Thương Mại, số 107, pp. 10-16, 8/2017.
 • Huỳnh Việt Khải, Lê Thị Ngọc Ngà, Võ Thành Danh, Nguyễn Văn Ngân, 2015. Phân tích chi phí lợi ích Dự án cải tạo kênh thoát nước tại thành phố Cần Thơ. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phát triển kinh tế - xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015, trang 162-174. ISBN: 978-604-919-513-6.
 • Phạm Lê Thông, Huỳnh Thị Đan Xuân và Trần Thị Thu Duyên, 2011. So sánh hiệu quả kinh tế của vụ lúa Hè Thu và Thu Đông ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học của Đại học Cần Thơ, Vol. 18a, trang 267-277.
 • Tống Yên Đan và Trần Thị Thu Duyên, 2010. Đánh giá nhận thức của cộng đồng về bảo tồn Sếu đầu đỏ. Tạp chí Khoa học của Đại học Cần Thơ, Vol. 16b, trang 32-41.
 • Trương Đông Lộc, Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Văn Ngân, 2004. Cổ Phần Hoá Doanh Nghiệp Nhà Nước ở Đồng Bằng Sông Cửu Long: Thực Trạng và Giải Pháp. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 317.

     - Chương của sách

 • Nguyen Thuy Trang and Huynh Viet Khai, “The Transformation from Sugarcane to Mono-Shrimp Culture and Its Environmental Aspects in the Vietnamese Mekong Delta”, In Simone Marseau (Editor). The Mekong: History, Geology and Environmental Issues, ISBN 9781536181524, pp. 105-123, Nova Science Publishers, 10/2020.
 • Huynh Viet Khai, “The Price Insurance Demand of Rice Producers in the Vietnamese Mekong Delta”, In Abiodun Elijah Obayelu (Editor). Developing Sustainable Food Systems, Policies, and Securities, ISBN 9781799825999, pp., IGI publishing, 4/2020.
 • Huynh Viet Khai, “Climate change and profit loss: a case history of salinity intrusion in rice production”, In Sebastiano Patti, Giampiero Trizzino (Editor). Advanced Integrated Approaches to Environmental Economics and Policy: Emerging Research and Opportunities, ISBN 9781522595625, pp.105-119, IGI publishing, 10/2019 (SCOPUS index).
 • Huynh Viet Khai, Tran Thi Thu Duyen and Huynh Thi Dan Xuan, “Willingness to pay for certified safer pork and implications for sustainable consumption: A case study of the Vietnamese Mekong Delta”, In Luke. A. Amadi and Fidelis Allen (Editor). Global Food Politics and Approaches to Sustainable Consumption: Emerging Research and Opportunities, ISBN 9781799801252, pp. 142-156, IGI publishing, 08/2019 (SCOPUS index).
 • Huynh Viet Khai, Phan Thi Anh Nguyet, Phan Dinh Khoi and Chu Van Nam, “How Credit Portfolio Diversification Affects the Profitability of Vietnam Commercial Banks?”, In Otuo Serebour Agyemang, Abraham Ansong and Ben Kwame Agyei-Mensah (Editor). Corporate Governance Models and Applications in Developing Economies, ISBN 9781522596073, pp. 237-255, IGI publishing, 8/2019. (SCOPUS index)
 • Huynh Viet Khai, Le Minh Sang and Phan Thi Anh Nguyet, “Analyzing the impact of oil price fluctuations on Vietnam stock market”, In Ahu Coskun Ozer (Editor). Globalization and trade integration in developing countries, ISBN 9781522540328, pp. 229-245, IGI publishing, 4/2018. (SCOPUS index)
 • Huynh Viet Khai, “An Evaluation of Consumer Willingness to Pay for Organic Vegetables in the Vietnamese Mekong Delta”, In Justin A. Daniels (Editor). Advances in Environmental Research. Volume 59, ISBN 978-1-53612-702-7, pp.183-198, Nova Science Publishers, 9/2017.
 • Huynh Viet Khai, “Determinants and Awareness of Farm-Level Pesticide Use in the Vietnamese Mekong Delta”, In Justin A. Daniels (Editor). Advances in Environmental Research. Volume 59, ISBN 978-1-53612-702-7, pp.199-212, Nova Science Publishers, 9/2017.
 • Huynh Viet Khai, “Assessing Urban Residents’ Willingness to Pay for Preserving the Biodiversity of Swamp Forest”, In Mehdi Khosrow-Pour at el. (Editor). Natural Resources Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, ISBN 9781522508038, pp. 946-970, IGI publishing, 9/2016.
 • Huynh Viet Khai, “Assessing Urban Residents’ Willingness to Pay for Preserving the Biodiversity of Swamp Forest”, In Dr. Soumyananda Dinda (Editor). Handbook of Research on Climate Change Impact on Health and Environmental Sustainability, ISBN 978-1-46668-814-8, pp. 286-308, IGI publishing, 11/2015.
 • Huynh Viet Khai, “Evaluating Biodiversity Values with Choice Experiments: An Application in the Mekong Delta, Vietnam”, In Mark P. McHenry, Surendra N. Kulshreshtha, and Silvia Lac (Editor). Land-use, Land-use Change and Forestry, ISBN 978-1-63483-456-8, pp. 15-26, Nova Science Publishers, 9/2015. (SCOPUS index)
 • Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe, “Impact of Industrial Water Pollution on Rice Production in Vietnam”, In Dr. Nigel W.T. Quinn (Editor). International Perspectives on Water Quality Management and Pollutant Control, ISBN 978-953-51-0999-0, pp. 61-85, Croatia, INTECH publishing, 2/2013.
 • Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe, “The Comparative Advantage of Soybean Production in Vietnam: A Policy Analysis Matrix Approach”, In Dr. James E. Board (Editor). A Comprehensive Survey of International Soybean Research – Genetics, Physiology, Agronomy, and Nitrogen Relationships, ISBN 978-953-51-0876-4, pp. 161-179, Croatia, INTECH publishing, 1/2013. (ISI index)
 • Huynh Viet Khai and Mitsuyasu Yabe, “Productive Efficiency of Soybean Production in the Mekong River Delta of Viet Nam”, In Tzi-Bun Ng (Editor). Soybean – Applications and Technology, ISBN 978-953-307-207-4, pp. 111-126, Croatia, INTECH publishing, 4/2011.

     - Báo cáo dự án

 • Vo Thanh Danh, Huynh Viet Khai, Nguyen My Hoa and Nguyen Van Cong “Drinking Water Options in the Context of Arsenic Contamination in the Vietnamese Mekong Delta” published by the Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA Research Report No. 2017-RR4, ISBN: 978-621-8041-35-6), 22 Cross St, #02 – 55 South Bridge Court, Singapore 048421, 2017.
 • Huynh Viet Khai “The costs of industrial water pollution on rice production in Vietnam” published by the Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA), 22 Cross St, #02 – 55 South Bridge Court, Singapore 048421, 2012.

 

5. LIÊN HỆ

Bộ môn Kinh tế tài nguyên và môi trường, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ.

Khu 2, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: +84 292 3872307

Fax:            +84 292 3839168 

Thư ký: Thầy Nguyễn Văn Ngân (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Bộ môn Kinh tế tài nguyên và môi trường

Số lượt truy cập

4448442

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn