TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

-----------------------

                            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

Cần Thơ, ngày  10  tháng  12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019

 

            Để thuận tiện cho đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019, Khoa thông báo đến các sinh viên một số nội dung có liên quan, cụ thể như sau:

TT

Tên học phần

MHP

TC

Sinh viên lưu ý khi đăng ký

1

Phương pháp NC trong kế toán và tài chính

KT126

2

- Nhóm 2: Ngành Tài chính – Ngân hàng – Khóa 42

Đề nghị các em sinh viên thuộc đối tượng trên xem kế hoạch của Khoa để đăng ký học phần cho phù hợp, nếu có vấn đề khó khăn đề nghị các em liên hệ Cô Lê Thị Ngọc Vân (Văn Phòng Khoa) để được hỗ trợ.  

 

P.TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

TRƯƠNG ĐÔNG LỘC

 

Nơi nhận:

- Niêm yết SV

- Lưu VP.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

1017157

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn