- Bài báo trong nước

 • Huỳnh Trường Huy, Vũ Thị Thanh Minh (2021). Phát triển chuỗi giá trị mãng cầu ta trong xây dựng nông thôn mới (nghiên cứu trường hợp các hộ dân tộc Khmer tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng). Tạp chí Nghiên cứu dân tộc, ISSN: 0866-773X, số 10(1), trang 39-46.
 • Huỳnh Trường Huy, Bùi Thị Mộng Trinh, Nguyễn Thị Bảo Châu (2021). Du lịch cộng đồng ảnh hưởng đến sinh kế người dân Cồn Sơn. Tạp chí Du lịch. ISSN: 0866-7373, số 1+2, trang 97-99.
 • Huỳnh Trường Huy (2020). Cách tiếp cận phân tích hệ thống thị trường (sơ đồ Donut) trong phát triển chuỗi giá trị nông sản tại Đồng bằng sông Cửu Long. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Đầu ra cho nông sản các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long”. Nhà xuất bản Lao động, ISBN: 978-604-301-302-3, trang 71-82.
 • Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Thị Tú Trinh, Phí Thị Đan Thanh (2020). Phân tích ảnh hưởng của chương trình tín dụng chính sách đối với thu nhập của hộ dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Nghiên cứu dân tộc, ISSN: 0866-773X, số 9 (3), trang 9-16.
 • Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Mai Uyên, Nguyễn Thanh Liêm (2020). Phân tích quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ của người hưu trí tại thành phố Cần Thơ, Tạp chí Khoa học thương mại. ISSN: 1859-3666, số 145, trang 36-46.
 • Huỳnh Trường Huy, Kỳ Nguyệt Yến (2020).Phân tích năng lực quản trị của quản lý cấp trung tại các chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, ISSN: 1859-0012, số 274, trang 113-122.
 • Nguyễn Mai Uyên, Huỳn h Trường Huy (2019). Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên lễ tân khách sạn tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN: 0866 – 7969, số 7(4), trang 1-14.
 • Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Thị Tú Trinh, Đoàn Thị Tuyết Kha (2019). Nhận thức nghề nghiệp của sinh viên ngành du lịch tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu dân tộc, ISSN: 0866-773X, số 8(4), trang 65-70
 • Huỳnh Trường Huy (2019). Cách tiếp cận chuỗi giá trị để phát triển ngành hàng nông sản - một số vấn đề thực tiễn tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Nghiên cứu dân tộc, ISSN: 0866-773X, số 8(2), trang 1-7.
 • Hồ Lê Thu Trang (2018). Ứng dụng lý thuyết hành vi theo kế hoạch phân tích ý định hành vi du lịch có trách nhiệm về bảo vệ môi trường của du khách nội địa tại Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ. ISSN: 1859-2333, số 54 (9D), trang 124-132.
 • Võ Hồng Phượng và Huỳnh Trường Huy (2018). Đánh giá mức độ đáp ứng với nghề nghiệp của sinh viên ngành du lịch ở ĐBSCL. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, ISSN: 2588-1272, số 3, trang 9-18.
 • Huỳnh Trường Huy & Huỳnh Văn Biền (2018). Bất bình bẳng cơ hội việc làm và thu nhập giữa lao động nhập cư và địa phương trong các doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, ISSN: 2354-1350, số 6, trang 31-48
 • Đinh Công Thành, Phạm Lê Hồng Nhung (2018). Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định quay trở lại của du khách quốc tế ở Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, ISSN: 1859-4816, số 29, trang 1-8.
 • Huỳnh Trường Huy, Bùi Tuấn Cường (2018). Phân tích khung năng lực nghề nghiệp của nhân viên trong lĩnh vực nhà hàng – khách sạn tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN: 0866-7969, số 6(1), trang 63-77.
 • Châu Phương Uyên (2018). Phát triển du lịch nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Nghiên cứu khoa học & Phát triển kinh tế, ISSN: 2588-1221, Số 4, trang 46-56.
 • Huỳnh Trường Huy & Nguyễn Kiến Duy (2017). Phân tích các yếu tố cấu thành năng lực nghề nghiệp của nhân lực ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học, ISSN: 1859-4816, số 28, trang 21-30.
 • Huỳnh Trường Huy, Hồ Hoàng Trúc Phương, & Lê Long Hậu (2017). Phân tích hành vi ứng phó trong điều kiện không chắc chắn về việc làm của nhân viên ngân hàng tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, ISSN: 1859-0012, số 239, trang 92-99.
 • Huỳnh Trường Huy & Huỳnh Quang Minh (2016). Phân tích mối tương quan giữa phát triển đô thị hóa và thu nhập tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Thương mại, ISSN: 1859-3666, số 97, trang 3-9.
 • Huỳnh Trường Huy (2016). Ước lượng giá trị kinh tế du lịch của thành phồ Cần Thơ theo phương pháp chi phí du lịch cá nhân. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, ISSN: 1859-0012, số: 229, trang 71-79.
 • Huỳnh Trường Huy (2015). Tác động của đô thị hóa đến phát triển thương mại dịch vụ tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Thương mại, ISSN: 1859-3666, số 77+78, trang 35-46.
 • Huỳnh Trường Huy (2015). Estimation of family labor supply: Evidence from the Mekong River Delta in Viet Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, ISSN: 1859-2333, số 1, trang 110-115.
 • Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Đức Vinh, Lương Trần Thanh Thảo (2015). Phân tích năng suất nghiên cứu khoa học của giảng viên nữ tại Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, ISSN: 1859-2333, số 36.D, trang 81-91.
 • Huỳnh Trường Huy & Trần Túy Hỷ (2015). Phân tích sự thay đổi nhu cầu thị trường xe gắn máy tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, ISSN: 1859-2333, số 38.D, trang 16-24.
 • Nguyễn Tri Nam Khang và Huỳnh Trường Huy (2015). Phân tích thực trạng dịch vụ công viên tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Kỷ yếu hội thảo: Phát triển kinh tế-xã hội ĐBSCL năm 2015, ISBN: 978-604-919-513-6, trang 347-363.
 • Hoàng Thị Hồng Lộc (2015). Phân tích các nhân tố ảnh hướng đến động lực làm việc của cán bộ công chức, viên chức: trường hợp nghiên cứu quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Sách chuyên khảo: Từ phân tích đến đối thoại; NXB Khoa học Xã hội, trang 152-170.
 • Huỳnh Trường Huy và Võ Hồng Phượng (2015). Đánh giá năng lực nghề nghiệp của nhân viên du lịch tại các điểm đến du lịch ĐBSCL. Tạp chí Khoa học thương mại, ISSN: 1859-3666, số 82+83, trang 99-108.
 • Huỳnh Trường Huy (2014). Năng suất nghiên cứu khoa học: xây dựng các giả thuyết đối với trường hợp của Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, ISSN: 1859-2333. Số 32.C, trang 25-35.
 • Dương Quế Nhu và Nguyễn Tri Nam Khang (2014). Nét độc đáo của ẩm thực Việt Nam qua đánh giá của khách quốc tế. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, ISSN: 1859-2333, số 30, trang 51-59.
 • Nguyễn Tri Nam Khang và Dương Quế Nhu (2014). Chất lượng cuộc sống của người dân tại các địa bàn chịu tác động của du lịch tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, ISSN: 1859-2333, số 30, trang 100-105.
 • Dương Quế Nhu và Nguyễn Tri Nam Khang (2014). Sự khác biệt trong đánh giá về điểm đến Việt Nam. Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 1&2, trang 56-57.
 • Hoàng Thị Hồng Lộc và Nguyễn Quốc Nghi (2014). Xây dựng khung lý thuyết về động lực làm việc ở khu vực công tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, ISSN: 1859-2333, số 32, trang 97-105.
 • Hồ Lê Thu Trang và Trần Anh Hào (2014). Ảnh hưởng của các nhân tố tính cách thương hiệu laptop đến lòng trung thành của khách hàng tại Thành phố Cà Mau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, ISSN: 1859-2333, số 35, trang 57-65.
 • Nguyễn Tri Nam Khang, Mai Văn Nam, Dương Quế Nhu (2013). Giải pháp phát triển làng nghề truyền thống kết hợp với du lịch tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, ISSN: 1859-2333, số 28, trang 17-25.
 • Dương Quế Nhu và Nguyễn Tri Nam Khang (2013). Phát triển du lịch bền vững từ các tiếp cận hình ảnh điểm đến. Tạp chí Ngiên cứu kinh tế, số 425, trang 70.
 • Dương Quế Nhu và Nguyễn Tri Nam Khang (2013). Tác động của hình ảnh điểm đến Việt nam đến dự định quay trở lại của du khách quốc tế. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, ISSN: 1859-2333, số 27D, trang 1.
 • Dương Quế Nhu và Nguyễn Tri Nam Khang (2013). Logo và slogan Việt Nam: Một năm nhìn lại. Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 7, trang 22.
 • Dương Quế Nhu và Nguyễn Tri Nam Khang (2013). Kinh nghiệm xây dựng logo và slogan cho điểm đến du lịch bền vững từ góc nhìn du khách. Hội thảo “Phát triển các nguồn lực cho du lịch Miền Trung và Tây Nguyên”, số 1, trang 129.
 • Dương Quế Nhu và Nguyễn Tri Nam Khang (2013). Giải pháp sử dụng nguồn Internet hiệu quả trong phát triển du lịch bền vững. Hội thảo “Phát triển các nguồn lực cho du lịch Miền Trung và Tây Nguyên”, số 1, trang 79.
 • Nguyễn Tri Nam Khang và Dương Quế Nhu (2013). Phân khúc thị trường du lịch sinh thái Phú Quốc. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, ISSN: 1859-2333, số 25, trang 70.
 • Nguyễn Phú Son, Nguyễn Thị Thu An, Võ Hồng Phượng (2013). Các yếu tố tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, ISSN: 1859-2333, số 27, trang 84-93.
 • Hoàng Thị Hồng Lộc (2013). Đánh giá hiệu quả huy động người dân tham gia vào đời sống chính trị ở cấp cơ sở trên địa bàn Tp. Cần Thơ. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Sinh viên – Học viên cao học – Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - QTKD, trang 103-113.
 • Hoàng Thị Hồng Lộc, Lê Thị Diệu Hiền (2013). Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của công nhân tại các khu công nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Sinh viên – Học viên cao học – Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - QTKD, trang 263-268.
 • Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Phú Son, Ngô Mỹ Trân, Võ Hồng Phượng (2012). Đo lường tác động của phát triển du lịch quốc tế đến phát triển kinh tế trường hợp các nước Đông Nam Á (ASEAN). Tạp chí Phát triển kinh tế, ISSN: 1859-1124, số 257, trang 11-19.
 • Đinh Công Thành, Nguyễn Văn Mến, Phạm Lê Hồng Nhung, Võ Hồng Phượng (2012). Phân khúc thị trường khách du lịch tại Phú Quốc. Kỷ yếu khoa học Phát triển kinh tế – xã hội và chiến lược quản trị của doanh nghiệp ở ĐBSCL, trang 70-80.
 • Đinh Công Thành, Phạm Lê Hồng Nhung, Võ Hồng Phượng, Mai Thị Triết (2012). Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch Phú Quốc. Kỷ yếu khoa học Phát triển kinh tế – xã hội và chiến lược quản trị của doanh nghiệp ở ĐBSCL, trang 195-202.
 • Hồ Lê Thu Trang và Lại Ngọc Linh (2012). Phân khúc thị trường dịch vụ du lịch trọn gói tại Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, ISSN: 1859-2333, số 23B, trang 232 – 243.
 • Hồ Lê Thu Trang và Phạm Thị Kim Loan (2012). Các yếu tố quyết định sự hài lòng và sẵn lòng quay lại của khách nội địa đối với du lịch tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, ISSN: 1859-2333, số 23B, trang 162 – 173
 • Huỳnh Trường Huy, Võ Hồng Phượng (2011). Các yếu tố sẵn lòng chi trả phí xử lý túi ni lông của hộ gia đình: Trường hợp ở Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Kinh tế môi trường, ISSN: 1559-1906, số 8, trang 20-26.
 • Nguyễn Quốc Nghi, Hoàng Thị Hồng Lộc, Lê Thị Diệu Hiền (2011). Đánh giá mức độ hài lòng của nông hộ đối với phương pháp tập huấn Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa ở tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, ISSN: 1859-2333, số 17B, trang 97-105.
 • Nguyễn Quốc Nghi, Hoàng Thị Hồng Lộc, Lê Thị Diệu Hiền (2011). Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với các văn phòng công chứng ở Thanhf phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, ISSN: 1859-2333, số 17B, trang 106-112
 • Hoàng Thị Hồng Lộc (2011). Phát triển kinh tế Việt Nam bền vững từ góc độ phân phối thu nhập. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế; NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, trang 337 -343.
 • Hoàng Thị Hồng Lộc, Nguyễn Quốc Nghi (2011). Hợp tác phát triển kinh tế bền vững Việt Nam – Lào: nhìn từ góc độ FDI của Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế; NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, trang 101-117.
 • Huỳnh Trường Huy, Võ Hồng Phượng (2011). Các yếu tố sẵn lòng chi trả phí xử lý túi ni lông của hộ gia đình: Trường hợp ở Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Kinh tế môi trường, ISSN: 1559-1906, số 8, trang 20-26.
 • Huỳnh Trường Huy, Võ Hồng Phượng (2010). A survey of plastic bag and waste disposal by households in Cantho City. Tạp chí Phát triển kinh tế, ISSN: 1859-1124, số 196, trang 30-36.
 • Hoàng Thị Hồng Lộc, Nguyễn Quốc Nghi, Nguyễn Thị Mỹ Linh (2010). Đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình canh tác nông nghiệp: nghiên cứu trường hợp ở huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp. Kỷ yếu Khoa học: “Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất lúa ở tỉnh Đồng Tháp”; NXB Đại học Cần Thơ, trang 73-82.
 • Nguyễn Quốc Nghi và Nguyễn Tri Nam Khang (2009). Du lịch và môi trường chợ nổi Cái Răng. Tạp chí Du lịch Việt Nam.
 • Nguyen Quoc Nghi, Hoang Thi Hong Loc (2009). Measures to attract tourists to Can Tho city. Economic Development Revie, Vol. 181, pp. 16-20.
 • Mai Văn Nam, Võ Hồng Phượng (2009). Phát triển du lịch sinh thái tại Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, ISSN: 1859-2333, số 11, trang 112-122.
 • Huỳnh Trường Huy, Võ Hồng Phượng, La Nguyễn Thùy Dung (2008). Scale Efficiency and Technical Efficiency Analysis of Rice Producing Households in Mekong Delta. Tạp chí Phát triển Kinh tế, ISSN: 1859-1124, số 167, trang 22-27.

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3597814

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn